Start Aktualności E - dziennik w naszej szkole

E - dziennik w naszej szkole

Email Drukuj PDF

Od bieżącego roku szkolnego po okresie próbnym przechodzimy w naszej szkole na dziennik elektroniczny (tzw. e-dziennik). Dzięki temu narzędziu, wykorzystując tylko dostęp do Internetu poprzez komputer lub telefon komórkowy, rodzice mogą na bieżąco obserwować organizacje pracy swojego dziecka w szkole, a także frekwencję, oceny, uwagi, informacje o sprawdzianach.

Zasady korzystania z Dziennika Elektronicznego LIBRUS SYNERGIA - Kliknij na Więcej

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11 a /2016/17

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

z dnia 29.08.2016r

w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Z dniem 01.09.2016r.  za zgodą Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2016r wprowadzam w szkole internetowy „System kontroli frekwencji i postępów w nauce” firmy Librus Synergia, zwany dziennikiem elektronicznym, jako  formę prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.

§ 2.

Wprowadzam w szkole:

 1. „Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli                  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. „Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach ” stanowiący załącznik          nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i wychowawców do:

 

 1. sprawdzenia poprawności wpisów i uzupełnienia braków w dotychczas obowiązujących dziennikach papierowych;
 2. złożenia dzienników papierowych w sekretariacie szkoły w terminie do 31.08.2016r ;
 3. zapoznania się z „Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego” oraz stosowania się do jego zapisów.
 4. dbania o sprzęt komputerowy i niedopuszczania do sytuacji, w których uczniowie zostają w sali bez nadzoru nauczyciela.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………………………………………

(pieczęć i podpis dyrektora)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli

w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Nauczyciel

1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest odebrać informację z loginem i hasłem                        od administratora dziennika elektronicznego.

2. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni, musi się składać z co najmniej 6 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.

3. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.

4. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:

 • tematów przeprowadzonych lekcji,
 • frekwencji uczniów,
 • ocen cząstkowych,
 • przewidywanych ocen rocznych,
 • ocen śródrocznych i rocznych,
 • terminów sprawdzianów,
 • swojego planu lekcji.

5. Nauczyciel sprawdzając listę obecności uczniów w trakcie trwania zajęć uwzględnia następujące zasady:

 • Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach, ale pozostaje pod opieką nauczyciela, np. reprezentuje  szkołę podczas występów, bierze udział w olimpiadzie lub konkursie, zamiast nieobecności należy zapisać zwolniony.
 • Jeżeli uczeń został zwolniony z części zajęć, np. z powodu złego samopoczucia lub pilnych spraw rodzinnych, należy mu we frekwencji zaznaczyć nieobecność usprawiedliwiona.
 • Jeśli uczeń posiadający długoterminowe zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego  (za zgodą dyrektora szkoły) nie uczestniczy w lekcji, nauczyciel zaznacza we frekwencji  zwolniony.
 • Jeżeli uczeń (za zgodą rodziców, po złożeniu odpowiedniego podania) nie uczęszcza na lekcje religii/etyki, we frekwencji należy zaznaczyć uczniowi zwolniony.

6. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela nauczyciel ma obowiązek dokonać wpisu według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego (zastępstwo).

7. Zapis 0 informuje o nieobecności ucznia na sprawdzianie/kartkówce. Po uzupełnieniu zaległości zapis ten należy zmienić na ocenę, za pomocą opcji popraw.

8. Nauczyciel, który pomylił się wprowadzając błędny zapis w dzienniku, zobowiązany jest do usunięcia pomyłki niezwłocznie po jej zauważeniu.

9. Nauczyciel ma obowiązek usuwania własnych błędów, zauważonych przez dyrektora szkoły w wyznaczonym przez niego terminie.

10. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania zawartości panelu Informacje/Ogłoszenia oraz Wiadomości w każdym dniu pracy. Na wymagające tego wiadomości – nauczyciel powinien udzielać odpowiedzi.

11. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)  nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.

12. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera, z którego loguje się do dziennika elektronicznego tak, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do danych zawartych  w dzienniku.

13. Nauczyciel powinien dbać, by niejawne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób do tego niepowołanych, przede wszystkim uczniów podczas lekcji.

14. W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym administratora dziennika elektronicznego.

15. Po zakończeniu pracy nauczyciel zobowiązany jest do wylogowania się z konta.

16. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie.

17. Nauczyciel zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez administratora dziennika elektronicznego.

18. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

 

Wychowawca klasy

1. Każdy wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego w zakresie następujących danych swojej klasy:

 • dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów,
 • dane teleadresowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów,
 • oceny zachowania,
 • wystawianie przewidywanych ocen rocznych zachowania,
 • wystawianie śródrocznych i rocznych ocen zachowania,
 • uwagi o zachowaniu uczniów,
 • upomnienia, nagany, pochwały,
 • usprawiedliwianie nieobecności,
 • podliczanie frekwencji,
 • wypełnianie danych do arkusza ocen ucznia,
 • wypełnianie danych do świadectwa szkolnego ucznia,
 • wypełnianie danych dotyczących imprez i uroczystości szkolnych,
 • wypełnianie danych dotyczących spotkań z rodzicami uczniów,
 • wypełnianie danych dotyczących uroczystości szkolnych, wycieczek szkolnych oraz krótszych wyjść poza teren szkoły.

 

2. Jeśli w danych ucznia następują zmiany, wychowawca ma obowiązek dokonać zmian         w dzienniku elektronicznym, bezzwłocznie po uzyskaniu potwierdzonych informacji                   o zmianach.

3. Dane uczniów powinny zostać uzupełnione przez wychowawcę do końca pierwszego tygodnia nauki szkolnej.

4. Do dnia rozpoczęcia zajęć lekcyjnych wychowawca zobowiązany jest do wprowadzenia planu lekcji klasy. Wszelkie zmiany w planie lekcji powinien wprowadzać tuż po otrzymaniu informacji o zmianach.

5. Po pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uzupełnić dane dotyczące Trójki Klasowej oraz Samorządu Klasowego.

6. Na pierwszej lekcji wychowawczej wychowawca powinien zapoznać uczniów z zasadami działania dziennika elektronicznego.

7. Obowiązkiem wychowawcy jest podsumowywanie osiągnięć i frekwencji uczniów swojej klasy w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

8. W dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej, wychowawca klasy zobowiązany jest do dokonania podsumowania pracy półrocznej/rocznej oraz do dokonania wydruków odpowiadających tym danym ze statystyk.

9. Przed zakończeniem każdego semestru wychowawca klasy zobowiązany jest do  sprawdzenia wpisów dotyczących klasy w dzienniku elektronicznym.

10. Informację o przejściu ucznia do innej szkoły lub klasy wychowawca zgłasza administratorowi dziennika elektronicznego.

11. Na wniosek ucznia/jego rodziców/szkoły, do której przeniósł się uczeń, wychowawca zobowiązany jest do wydrukowania danych dotyczących przebiegu edukacji ucznia i przekazania osobie zainteresowanej i upoważnionej do odbioru danych, za potwierdzeniem odbioru.

12.       W sytuacji dojścia ucznia do klasy w trakcie roku szkolnego, wychowawca zobowiązany jest do wprowadzenia jego danych do dziennika elektronicznego, tuż po przyjęciu ucznia do szkoły przez dyrektora.

13. Wychowawca zobowiązany jest właściwie wypełniać dziennik w dni uroczystości szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek szkolnych, obozów naukowych.

14. Wychowawca klasy musi odnotowywać w dzienniku informacje o przebiegu wywiadówki wraz z listą osób obecnych na zebraniu.

15. Wychowawca klasy powinien odnotowywać w dzienniku informacje o indywidualnych rozmowach z rodzicami uczniów.

16. Przed końcem roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest dokonać eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków wychowawca klasy powinien przekazać te świadectwa innemu nauczycielowi w celu weryfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

 

1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego otrzymuje login i hasło konta własnego oraz do konta  swojego dziecka.

2. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem.

3. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.

4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.

5. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:

 • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
 • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,
 • wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
 • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
 • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
 • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
 • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
 • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,
 • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem oraz dyrekcją szkoły.

6. Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w funkcji „pomoc” lub wziąć udział w szkoleniu organizowanym w szkole na pierwszym zebraniu z rodzicami.

7. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

8. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.

9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.

10. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.