Start Szkolne akty prawne Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Email Drukuj PDF

Koncepcja pracy PSP w Gidlach

na lata 2014-2019

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o :

 

 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

 2. Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź. zm.)

 4. Konwencję o prawach dziecka z dn. 20 listopada 1989 r.

 5. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach.

 6. Program wychowawczy szkoły.

 7. Program profilaktyczny szkoły.

 

Na co kładziemy nacisk?

 

Jesteśmy placówką z ponad dwustuletnią tradycją i bogatą przeszłością. Efekty dydaktyczne i wychowawcze które osiągamy sprawiają, że jesteśmy w naszej gminie szkołą wiodącą.

Szczególny nacisk kładziemy na osiąganie wysokich efektów kształcenia, konsekwentne wychowanie, bezpieczeństwo i wszechstronnie ukierunkowany rozwój naszych uczniów.

Cele te realizujemy poprzez :

- stałe podnoszenie jakości nauczania,

-udział w projektach europejskich,

-naukę języków obcych,

-wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu,

-ogólnorozwojowe ukierunkowanie sportowe

 

Co nas wyróżnia?

 

 1. Wysoki poziom nauczania.

 2. Nowoczesna baza dydaktyczna (tablice interaktywne, profesjonalna pracownia językowa i informatyczna, sprzęt audiowizualny do dyspozycji nauczycieli)

 3. Wykorzystywanie w procesie edukacyjnym nowatorskich metod nauczania (m.in. w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kl. I-III).

 4. Szczególna dbałość o potrzeby edukacyjne uczniów klas I-III ( piękne, kolorowe sale lekcyjne, nowy plac zabaw, bogata baza dydaktyczna)

 5. Udział szkoły w ogólnopolskich programach i projektach, współfinansowanych przez MEN i UE (m.in. projekt „Szkoła Współpracy.Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły „, „Nowoczesny nauczyciel- nowoczesna szkoła”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”)

 6. Prężnie działający Samorząd Uczniowski.

 7. Wychowanie poprzez sport (akcja „Ćwiczyć każdy może”)

 8. Wysoki poziom uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych.

 9. Uzyskanie wielu certyfikatów, podnoszących jakość pracy szkoły (m.in. „Szkoła z klasą”)

 10. Organizowanie festynów szkolnych, promujących osiągnięcia naszych uczniów.

 11. Smaczna, zdrowa kuchnia.

 

 

 

Misja szkoły

Uczymy się w przyjaznej szkole

by wiedzieć, działać, być i wspólnie żyć”.

 

Wizja absolwenta

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach:

 

- dobrze funkcjonuje w domu i szkole

- posiada wiedzę i umiejętności , zapewniające mu odpowiedni rozwój intelektualny i emocjonalny

- jest ciekawy świata, stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł

- potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym

- zna i stosuje zasady życia społecznego

- jest otwarty, komunikatywny i kreatywny

- umie rozwiązywać problemy

- potrafi pracować w zespole

- pozytywnie patrzy na świat i wierzy w siebie, zna swoją wartość

- rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania

- szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych krajów

- potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie, prezentować swoje poglądy, samodzielnie podejmować decyzje

- umie korzystać z technologii informatycznej

- jest tolerancyjny, zna i respektuje prawa innych

- reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej

- dba o swój rozwój fizyczny, preferuje zdrowy styl życia

- jest punktualny, szanuje czas swój i innych

- jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach

 

 1. KSZTAŁCENIE

 

Szkoła:

 

 1. zaspokaja realizowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i umożliwia im wszechstronny rozwój poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb wychowanków;

 2. stosuje różnorodne metody i formy pracy z uczniami ;

 3. zwiększa szanse edukacyjne uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania;

 4. zapewnia zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla wychowanków z dysfunkcjami, gimnastykę korekcyjną;

 5. wspiera integrację uczniów niepełnosprawnych;

 6. rozwija sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania uczniów poprzez oferowanie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych;

 7. zachęca uczniów do nauki języków obcych oraz korzystania z technologii informatycznych.;

 8. dba o sprawność fizyczną uczniów;

 9. bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia;

 10. posiada system oceniania, który motywuje uczniów do nauki, a nauczycieli do podnoszenia efektów kształcenia;

 11. dba o to, by nauczanie było zintegrowane z wychowaniem.

 

 1. WYCHOWANIE I OPIEKA

 

Szkoła:

 

 1. stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, uwzględniającego jego możliwości intelektualne, emocjonalne i fizyczne;

 2. dba o bezpieczeństwo wychowanków;

 3. rozwija zainteresowania uczniów poprzez organizację kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wyjazdy i zawody sportowe;

 4. wdraża do samorządności i samodzielności poprzez działania Samorządu Uczniowskiego;

 5. uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;

 6. kształtuje postawę obywatelską i patriotyczną, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu poprzez uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i imprezach okolicznościowych;

 7. promuje uczniów, osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu;

 8. współpracuje z rodzicami, zachęcając ich do większego zaangażowania w życie szkoły;

 9. organizuje i udziela pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i rodzicom;

 10. propaguje działania na rzecz zdrowego trybu życia, poprzez udział w programach: ”Szkoła bez przemocy”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Akademia Czystych Rąk”;

 11. zachęca uczniów do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego (koncerty muzyczne, seanse kinowe, spektakle teatralne, itp.)

 12. współpracuje z organizacjami pozaszkolnymi, takimi jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek pomocy społecznej, policja, straż i inne;

 13. współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz integracji społecznej.

 

 1. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

Najważniejsze zadania to:

  1. Wyznaczenie celów porozumienia z nauczycielami i pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami.

  2. Wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu wyników nauczania.

  3. Dbanie o rozwój organizacyjny szkoły i bezpieczeństwo uczniów.

  4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i udział szkoły w projektach unijnych.

  5. Stałe wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

  6. Inspirowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego i twórczego poszukiwania najbardziej efektywnych metod nauczania.

  7. Nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów.

  8. Zwiększenie zaangażowania rodziców do rozwiązywania bieżących i perspektywicznych problemów szkoły.

Systematyczna poprawa bazy lokalowej szkoły:

 • Rozwiązywanie problemów lokalowych szkoły, poprzez dokonywanie remontów i poprawę istniejących warunków.

 • Przeprowadzenie remontu podłogi w sali nr 4.

 • Przeprowadzenie remontu i modernizacji biblioteki szkolnej oraz utworzenie Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej

 • Zagospodarowanie terenu zielonego przed szkołą w elementy małej architektury.

 • Zakup mebli dostosowanych do potrzeb dziecka sześcioletniego i zasad ergonomii.

 • Wygospodarowanie w szkole miejsc relaksu i wypoczynku dla uczniów.

 • Wymian tablic informacyjnych w szkole.

  1. Przystąpienie szkoły do programu ,, Cyfrowa szkoła” i doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.

 • Wyposażenie szkoły w monitoring.

  1. Dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych środowiska oraz podejmowanie działań służących lokalnej społeczności.