Start Aktualności Zasady organizacji pracy szkoły - zdalne nauczanie

Zasady organizacji pracy szkoły - zdalne nauczanie

Email Drukuj PDF

 

Zasady organizacji pracy szkoły

w okresie od 26 października do 6 listopada  2020 roku

Na skróty:

Zasady organizacji pracy szkoły

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia w klasach IV-VIII

Zasady obowiązujące uczniów podczas spotkań online

 

1. W klasach klas I-III zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w salach przydzielonych na dzień 1 września 2020 r.

2. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z podanym harmonogramem:

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Nauczyciel sprawujący opiekę

Poniedziałek

07.00- 08.00

11.30 –11.50

12.15 – 15.00

– M. Czarnecka

– przerwa obiadowa  - A. Misiewicz  (do 12.15)

– zajęcia świetlicowe   - A. Karczewska

Wtorek

07.00- 08.00

11.30 –11.50

11.50 – 15.00

– A. Misiewicz

– przerwa obiadowa  - E. Śliwakowska

– zajęcia świetlicowe  -  E. Śliwakowska

Środa

07.00- 08.00

11.30 –11.50

11.50 – 15.00

– A. Misiewicz

– przerwa obiadowa  - E. Śliwakowska.

– zajęcia świetlicowe  - E. Śliwakowska

Czwartek

07.00- 08.00

11.30 –11.50

11.50 – 15.00

– A. Karczewska

– przerwa obiadowa  - Ks. Z. Filipczyk

– zajęcia świetlicowe  - ks. Z. Filipczyk

Piątek

07.00- 08.00

11.30 –11.50

11.50 – 15.00

– A. Misiewicz

– przerwa obiadowa  -  M. Woldan

– zajęcia świetlicowe  - M. Woldan

 

3. Uczniowie klas IV – VIII mają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość). Nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarnie – w szkole ( w wyjątkowych sytuacjach w porozumieniu z dyrektorem –zdalnie)

4. Wszystkie zajęcia dla uczniów I-III: zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne, zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy, zajęcia z projektu,  prowadzone są na terenie szkoły (stacjonarnie) zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

5. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem, w szkole, po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego zajęcia w danej klasie będą prowadzone  zdalnie przez platformę Teams.

6. Stołówka szkolna wydaje obiady dla uczniów z klas I-III.

7. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem, który jest na stronie szkoły.

8. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

9. Nauczyciele terapii pedagogicznej, psycholog, pedagog, logopeda szkolny pracują na terenie szkoły (stacjonarnie) i zdalnie przez platformę Teams – dotyczy zajęć prowadzonych w klasach IV-VIII.

10. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej (telefonicznej lub przez dziennik Librus).

 

DZIEŃ TYGODNIA

PEDAGOG SZKOLNY –

mgr Agnieszka Kowalska

PSYCHOLOG SZKOLNY –

mgr Jolanta Krakowiak

PONIEDZIAŁEK

8.00 -12.15 ( szkola)

16.00-17.00 ( on-line, tel.)

8.30-12.30 (  szkola)

17.00 – 19.00 (on-line, tel.)

WTOREK

8.00 -11.00(  szkola)

11.30-13.30 ( szkola)

ŚRODA

8.00-11.00 (  szkola)


CZWARTEK

8.00 -12.40 (  szkola)

16.00-17.00 ( on-line, tel. )

8.30- 11.30 ( szkoła)

18.00 -19.00 ( on-line, tel.)

PIĄTEK

8.00 – 12.00 ( szkoła)

16.00 -17.30 ( on-line, tel.)


TEL:

MAIL:

512-576-424

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

883-117-239

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

11. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny  i formy kontaktu.

 

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia w klasach IV-VIII

 

1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest platforma MS Teams i dziennik Librus Synergia.

2. W przypadku niemożności uczestnictwa ucznia na lekcji online w czasie rzeczywistym wychowawca klasy określa we współpracy z rodzicami ucznia i nauczycielami uczącymi w klasie formy przekazywania materiałów do nauki i sposoby weryfikacji jego opanowania / odsyłania zadań.

3. Wykorzystanie platformy MS Teams i dziennika Librus Synergia w kształceniu na odległość:

1)    Wszystkie zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII (zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są prowadzone online w czasie rzeczywistym na platformie Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

2)    Zajęcia rewalidacyjne, współorganizacja procesu kształcenia  ( za zgodą  rodzica ucznia) mogą być prowadzone w formie stacjonarnej.

3)    Jednostka lekcyjna on-line trwa 45 minut, może być  krótsza i trwa 30 minut  (dla ucznia).

4)    Nauczyciel tworzy zespół na platformie Teams i dołącza do niego uczniów lub przekazuje kod zespołu uczniom/rodzicom przez Wiadomość w dzienniku Librus Synergia.

5)    Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji  zarówno na MS Teams, jak i w dzienniku Librus Synergia:

a) nauczyciel tworzy spotkanie w Kalendarzu na platformie Teams,

b) jednocześnie nauczyciel zamieszcza w Terminarzu w e-dzienniku Librus Synergia wraz z właściwym linkiem do spotkania pobranym z Kalendarza MS Teams informację o planowanym spotkaniu online na właściwej, zgodnej z planem godzinie lekcyjnej (link umożliwi wejście uczniów na zajęcia również z poziomu Librus Synergia, jak też sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora  szkoły.

W opisie dodanego w Terminarzu w e-dzienniku Librus Synergia zdarzenia – z myślą o uczniach niemogących uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym - należy podać zakres omawianego materiału oraz ewentualne zadania do wykonania.

6)  Nauczyciel zadaje uczniom zadania przez platformę Teams (moduł Zadania) – uczniowie odsyłają zadania tym samym kanałem.

7) Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą komunikować się ze sobą za pomocą narzędzia Czat na platformie Teams i Wiadomości w dzienniku Librus Synergia.

8) Wiadomości dla całej klasy nauczyciel publikuje na platformie Teams w zespole w module Wpisy lub dziennik elektroniczny – Librus.

9) Nauczyciel wpisuje realizację zajęć (temat lekcji) w dzienniku Librus Synergia.

10) Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole) .

11)  Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

12) W okresie zdalnego nauczania nauczyciel zaznacza frekwencję uczniów klas     IV-VIII w  e-dzienniku, kategorii „zdalne nauczanie” („zn”), przy czym „obecność” na lekcji będzie oznaczała, że uczeń jest z nauczycielem w kontakcie (nawet jeśli nie łączy się w czasie rzeczywistym – w uzasadnionych przypadkach), „nieobecność” – nauczyciel nie ma kontaktu z uczniem /rodzicem, uczeń nie wykonuje / nie odsyła wymaganych zadań.

4. W przypadku  okresu kształcenia na odległość rodzic ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na  określonych zasadach. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

 

Zasady obowiązujące uczniów podczas spotkań online

1. Spotkanie na platformie Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. W sytuacji, kiedy uczniowie mają doraźne problemy z udziałem w lekcji online każdorazowo powinni to zgłosić nauczycielowi (Wiadomość w dzienniku Librus wysłana przez ucznia lub rodzica / informacja na czacie w MS Teams).

3. Uczeń włącza mikrofon tylko na prośbę nauczyciela.

4. Uczeń nie wyłącza mikrofonu innym uczestnikom spotkania.

5. Nauczyciel sprawdza, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej na czacie spotkania.

6. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków do spotkań osobom trzecim.

7. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela.

8. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.

9. W przypadku zablokowania hasła do logowania na platformę Teams istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła przez administratora programu.

W tym celu należy poinformować Pana Pawła Ojrzyńskiego.

Dyrektor szkoły

Gabriela Gawrońska

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów