Start Aktualności Powrót do Szkoły - wytyczne

Powrót do Szkoły - wytyczne

Email Drukuj PDF

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I – III wracają do szkoły. Nauka odbywać się będzie stacjonarnie w reżimie sanitarnym wg wytycznych GIS, MEiN i MZ. Stosowanie się do wytycznych  ma celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły w czasie panującej pandemii. Zasady  te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już Państwu od  września 2020 r., (wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii).

Natomiast w klasach IV-VIII zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie zgodnie z planem lekcji i na zasadach obowiązujących od 25 X 2020 roku..

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi wytycznymi  MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych dotyczących organizacji zajęć w szkole.

 

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły w wyjątkowych sytuacjach, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

9. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

10. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 

Bardzo proszę o ścisłe przestrzeganie powyższych wytycznych , które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły. Proszę również o przekazanie najważniejszych punktów dzieciom i poinstruowaniu ich o sposobie bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni szkolnej, które nie będzie stanowić zagrożenia zarażeniem się COVID -19. Dbanie o bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego i obowiązujących procedur szkolnych jest obowiązkiem nas wszystkich.

 

Dyrektor szkoły

Gabriela Gawrońska

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów