Start Aktualności I Gminny konkurs kaligraficzny

I Gminny konkurs kaligraficzny

Email Drukuj PDF

Gminny Konkurs kaligraficzny

„Mistrz liternictwa, sztuki pięknego pisania”

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Józefa Piłsudskiego

w Gidlach

zaprasza do udziału

w I Gminnym Konkursie Kaligraficznym pod  honorowym patronatem Wójta Gminy Gidle.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół  podstawowych z terenu gminy Gidle.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Zgody - RODO

Teksty do przepisania

Załącznik nr 1 - uczniowie klas 2 - 3,

Załącznik nr 2 - uczniowie klas 4 - 6,

Załącznik nr 3 – uczniowie klas 7 - 8.

 

Cele konkursu:

 

-rozbudzanie umiejętności pięknego pisania,

-rozpowszechnianie sztuki liternictwa,

-rozwijanie zainteresowań  uczniów, kreatywności i twórczej wyobraźni,

-uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego,

-rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,

-rozbudzanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi,

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

- rozwijanie zainteresowań literaturą piękną.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Kategorie wiekowe:

I kategoria - uczniowie klas 2-3 szkół podstawowych,

II kategoria - uczniowie klas 4-6,

III kategoria - uczniowie klas 7-8,

2. Uczestnicy konkursu  kategorii II i III mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu tekst piórem  na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie.

Uczestnicy konkursu  kategorii I, uczniowie klas 2-3 na kartce w linie formatu A-4 jednostronnie.

Kolor atramentu dowolny.

Każdej kategorii przypisano inny tekst, który został  dołączony do regulaminu.

Prace napisane długopisami, długopisami zmazywalnymi nie będą brane pod uwagę, jako nie spełniające wymogów regulaminowych.

Wymagane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami nawiązującymi bezpośrednio do przepisywanego tekstu (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki.

3. Kryteria oceny prac:

- płynność pisma i estetyka połączeń literowych,

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

- staranność i oryginalność elementów graficznych,

- kompozycja pracy,

- samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

 

4. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 4 prace z każdej kategorii.

5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

6. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30.04.2021r. na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach,

ul. Szkolna 7, 97-540 Gidle

z dopiskiem „Mistrz liternictwa”.

Decyduje data stempla pocztowego.

 

7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy i zawierać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły oraz numer telefonu do szkoły.

8. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone po dniu 06.05.2021r. na stronie internetowej szkoły- organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe:

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, zgodnie z załączonymi do regulaminu dokumentami.

2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.

3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Teksty do napisania znajdują się w załącznikach regulaminu.

Załącznik nr 1 - uczniowie klas 2 - 3,

Załącznik nr 2 - uczniowie klas 4 - 6,

Załącznik nr 3 – uczniowie klas 7 - 8.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator konkursu:

Olga Dziegieć

 

 

…………………………………., dn……………………….

(miejscowość, data)

 

Gminny Konkurs kaligraficzny

„Mistrz liternictwa, sztuki pięknego pisania”

 

Karta zgłoszenia

  1. Dane Szkoły:

Nazwa: ..............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................

e-mail: .............................................................. tel.: ........................................................

  1. Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………………………………………………

tel. Kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Imię i nazwisko ucznia, autora pracy, klasa. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………

 

………………………………………………………………

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………, dn……………………….

Karta zgłoszenia do konkursu

1.Wyrażam zgodę na mój udział/ na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka/ucznia) w Gminnym Konkursie kaligraficznym „Mistrz liternictwa, sztuki pięknego pisania”  organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu.

3. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej; jej fotografii/ skanowi oraz danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………..

Czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka oraz nieodpłatnej publikacji jego pracy …………………………………………………………………………………………….……

imię i nazwisko ucznia

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie trwania Konkursu  „Mistrz liternictwa, sztuki pięknego pisania” oraz podczas wystawy pokonkursowej, za pośrednictwem mediów wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach działalnością.

……………………………………………                                                                                    ……………………………………

Miejscowość i data                                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr1

 

Kotek

Miauczy kotek: miau!

- Coś ty, kotku, miał?

- Miałem ja miseczkę mleczka,

Teraz pusta jest miseczka,

A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!

- Co ci, kotku, co?

- Śniła mi się wielka rzeka,

Wielka rzeka pełna mleka

Aż po samo dno.

Pisnął kotek: pii…

- Pij, koteczku, pij!

Skulił ogon, zmrużył ślipie,

Śpi - i we śnie mleczko chlipie,

Bo znów mu się śni.

Julian Tuwim

Załącznik nr2

 

Legenda o figurze Matki Bożej Gidelskiej

 

Tego dnia w pierwszą niedzielę maja 1516 r. miejscowy rolnik, Jan Czeczek orał on pole w miejscu, w którym dzisiaj stoi kościół. W pewnym momencie woły przestały iść do przodu i padły na kolana. Chłop poganiał je, ale zwierzęta nie chciały iść ani kroku dalej.

Szybko Jan zrozumiał powód ich zachowania: z ziemi biła niezwykła jasność. Jej źródłem był „obrazek mały głazowy Najświętszej Panny, wielkości na dłoń, na kamieniu wielkim, który był wydrążony na kształt kielicha”.

Rolnik nie zrozumiał, że był świadkiem cudu, ale uznał, że znalazł cenny skarb. Ukrył zatem figurkę na dnie skrzyni z odzieżą. Ale wkrótce on i jego żona stracili wzrok.

Kobieta, która opiekowała się niewidomymi, poczuła, że z zamknięcia wydobywa się wspaniały zapach, a przez deski przebija się światło. Opowiedziała o tym proboszczowi, a ten przeniósł figurkę do kościoła. Obmył rzeźbę z ziemi, a wodę, którą to uczynił, dał Czeczkom. Ci przetarli nią oczy i odzyskali wzrok.

Załącznik nr3

 

Litwo, Ojczyzno moja!

Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

(— Gdy od płaczącej matki, pod Twoją opiekę

Ofiarowany martwą podniosłem powiekę;

I zaraz mogłem pieszo, do Twych świątyń progu

Iść za wrócone życie podziękować Bogu —)

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono!...

Tymczasem, przenoś moją duszę utęsknioną

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą

Zieloną, na niej zrzadka ciche grusze siedzą.

Adam Mickiewicz

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów