Start Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pspgidle.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach  www.pspgidle.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-03-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-10-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 

Wyłączenia:

 • część zdjęć zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Pan Paweł Ojrzyński: psp Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 605595109

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 1. Szkoła Podstawowa w Gidlach dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Wójt Gminy Gidle
 • Adres: ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle
 • E-mail: www.gidle.pl
 • Telefon: 34/3272027

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: ul. Szkolna 7, 97-540 Gidle

Opis ogólny budynku przy ul. Szkolnej 7

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z 2 budynków połączonych ze sobą  łącznikiem. Na parterze znajdują się sale lekcyjne dla klas I-III, gabinet dyrektora, pedagoga i psychologa, sekretariat szkoły, biblioteka, czytelnia, sala nauczania indywidualnego, gabinet pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, szatnie sportowe wraz z toaletami, pokój nauczycieli wych. fizycznego oraz szatnie szkolne dla uczniów klas II-III oraz toalety. Na I piętrze  znajdują się sale lekcyjne, sala nauczania indywidualnego, toalety oraz izolatorium. W piwnicy znajdują się szatnie szkolne dla uczniów klas IV – VIII oraz klasy pierwszej, kuchnia, stołówka, świetlica szkolna.

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejście. Wejście główne – centralne od ul. Szkolnej do budynku jest dla interesantów, uczniów, rodziców. Wejście boczne, również od ul. Szkolnej jest dla uczniów, nauczycieli.

 • Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się  ,,portiernia” – pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji oraz nadzoruje wejścia i wyjścia. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.
 • Od drzwi wejściowych, występują ograniczenia w postaci schodów. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób niepełnosprawnych jest wejście boczne od ul. Ogrodowej. Wejście dostosowane jest do ich potrzeb, nie jest wyposażone  w pochylnię, ponieważ nie ma tam barier architektonicznych. Szerokie drzwi umożliwiają wjazd wózkiem, jest ono oznakowane. Można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 34/3272127 .
 • Budynek nie jest wyposażony w windę. 
  • Na parterze mogą poruszać się osoby niepełnosprawne bez żadnych ograniczeń architektonicznych.
  • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych ( wjazd od ul. Ogrodowej). Przed budynkiem jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W dwóch toaletach; na parterze i na I piętrze zostały zamontowane poręcze dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.
   • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
   • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
    w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   • Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą  przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel./faks: 34/3272127.
   • Dziennik Podawczy  znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów /środków wspierających komunikowanie się:

 • kontakt telefoniczny: 34/3272127
 • kontakt korespondencyjny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego, ul. Szkolna 7, 97-540 Gidle; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego przez stronę internetową
 • nie ma pomocy tłumacza migowego - kontakt osobisty
 • nie ma możliwości przesyłania SMS, MMS
 • nie ma możliwości komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
 • nie ma urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np.:pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.