Start Projekty realizowane w PSP
Projekty realizowane w PSP

Projekt rządowy - "Książki naszych marzeń"

Email Drukuj PDF

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego..

 

W dniu 12.10.2015r. PSP Gidle przystąpiła do projektu rządowego „Książki naszych marzeń” i otrzymała dotację w wysokości 2.712,50 zł na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów klas II-VI  zakupione zostały 183 książki. Dotacja umożliwiła poszerzenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej i opracowane.

Więcej…
 

Program PROJEKTOR - wolontariat studencki

Email Drukuj PDF

PSP w Gidlach przystępując do Programu, zaangażowała się w masowy ruch społeczny, skupiający ludzi aktywnych, kreatywnych, chcących rozwijać swoje zainteresowania, a jednocześnie pragnących działać dla dobra innych. Wolontariusze poprzez realizację działań i własny przykład inspirują dzieci do rozwijania zainteresowań, pasji, aktywności i zaradności życiowej.

Celem programu „PROJEKTOR - wolontariat studencki” jest inspirowanie dzieci i młodzieży z małych miast oraz wsi do twórczego rozwoju, poprzez udział w przygotowanych i prowadzonych przez studentów projektach edukacyjnych. Program kształtuje i promuje aktywne postawy społeczne, rozwija pasje i umożliwia realizację pomysłów. Szkoły uczestniczące w Programie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą.

Więcej…
 

Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła

Email Drukuj PDF

Projekt ,,Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła" jest realizowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem kursu jest praktyczna komunikacja w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego.

W ramach projektu nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w sześćdziesięciogodzinnym kursie języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Kurs rozpoczął się w październiku i potrwa do marca 2014 r.

Zajęcia prowadzi pani Anna Surlej.

 

Indywidualizacja nauczania w kl. I – III

Email Drukuj PDF

W okresie od 1 września do 30 stycznia 2013r. nasza szkoła kontynuuje udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania uczniów I - III".

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Projektem objętych jest 40 uczniów, którzy uczestniczą w 4 rodzajach zajęć:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  2. Zajęcia logopedyczne,
  3. Gimnastyka korekcyjna,
  4. Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie.

W ramach realizowanego projektu odbędzie się łącznie 240 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

 

Wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu

„ Indywidualizacja nauczania w kl. I – III ”

w I półroczu roku szkolnego 2012/2013

Lp.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Liczba grup

Liczba godzin

Częstotliwość

zajęć

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Teresa Molenda

1

30

2 godz. w tygodniu

2.

Logopedia

Marzanna Tarnowska

2

2 x 30

4 godz. w tygodniu

3.

Gimnastyka korekcyjna

Agata Jeziorska

3

3 x 30

6 godz. w tygodniu

4.

Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych

Małgorzata Ostojska

2

2 x 30

4 godz. w tygodniu

 

Nasza wiedza to nasz atut

Email Drukuj PDF

Projekt "Nasza wiedza to nasz atut"


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 3.1"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Projekt skierowany do:

  • uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Cele projektu

  • poprawa wiedzy i kompetencji uczniów w zakresie języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • wzrost zainteresowania uczniów podnoszeniem swoich umiejętności i wiedzy oraz wzrost aspiracji edukacyjnych,
  • zmniejszenie barier utrudniających naukę-psychofizycznych i mentalnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ORGANIZOWANYCH W PSP W GIDLACH W RAMACH PROJEKTU

"NASZA WIEDZA TO NASZ ATUT"

Lp.

Rodzaj zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Język angielski gr.A

13.35-15.05

 

 

13.35-15.00

 

2.

Język angielski gr.B

15.05-16.35

 

 

15.05-16.35

 

3.

Zajęcia komputerowe

 

14.15-15.45

 

 

 

4.

Zajęcia fotograficzne

04 XI 2010r.

08 XI 2010r.

15 XI 2010r.

22 XI 2010r.

29 XI 2010r.

06 XII 2010r.

13 XII 2010r.

 

 

 

15.00-16.30

 

5.

Zajęcia matematyczne

 

13.35-15.05

 

 

 

6.

Zajęcia przyrodnicze

 

 

 

 

 

7.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

13.35-14.20

kl. V - VI

 

 

 

 

8.

Zajęcia wyrównawcze

z jęz. niemieckiego

 

 

 

13.45-14.30

 

9.

Zajęcia wyrównawcze

z jęz. angielskiego

 

 

 

 

11.50-12.35

kl. II - III

10.

Zajęcia psychologiczne

 

 

 

 

 

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Email Drukuj PDF

logo projekt

 

Istotą projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na wszechstronny rozwój dzieci, poprzez praktyczne działania pod kierunkiem nauczyciela. Projekt ten przygotowany został z myślą o uczniach pierwszego etapu kształcenia, gdyż to właśnie najwcześniejsze lata doświadczeń szkolnych decydują o losach dzieci, wyznaczają stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy i zainteresowania.

Projekt opiera się na zalecanej w Unii Europejskiej teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, który sprzeciwia się kształceniu wszystkich po równo i tak samo. Według H. Gardnera każdy człowiek ma kilka poziomów inteligencji - w odniesieniu do dziecka zdefiniowanych jest osiem, a każdy z poziomów może być w dorosłym życiu równie ważny.

Uczeń musi mieć warunki do wszechstronnego rozwoju, kreatywności, otwartości na wiedzę, próbowania twórczego funkcjonowania. Udział w projekcie wzmacnia mocne strony każdego dziecka oraz, poprzez kształtowanie wrodzonej inteligencji, wzmacniać inteligencje pozostałego rodzaju.

Głównym więc jego celem  jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego  do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.  Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania  we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie:

·        językowej ( język ojczysty i obcy)

·        matematyczno - przyrodniczej

·        artystycznej i ruchowej

·        komunikacyjno - informacyjnej

·        społecznej (intra- i interpersonalnej).

W ramach projektu szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych oraz dodatkową pulę godzin na zajęcia pozalekcyjne. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

 

Podsumowanie projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" 2009-12-01

Uczniowie kl. II uczestniczyli w Projekcie Edukacyjnym – „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Przedsięwzięcie miało na celu wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego emocjonalnego, społecznego , fizycznego i motorycznego dzieci poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię wielorakich inteligencji Howarda Gardnera.

Uczniowie wraz ze swoją wychowawczynią panią Małgorzatą Ostojską realizowali zadania edukacyjne w ramach projektu zatytułowanego „W Niesulowskich Lasach”. W czasie 50 godzin zajęć pozalekcyjnych dzieci uczestniczyły w wyprawie do lasu, tworzyły jego makiety, poznały i same wymyślały wiersze i rymowanki o lesie. Wyjechały do punktu edukacyjnego w Nadleśnictwie w Niesulowie, oglądały spreparowane okazy fauny żyjącej w tutejszych lasach, a także obserwowały gatunki ptactwa żyjącego w wolierach na terenie siedziby Nadleśnictwa.

 

 

Podczas zajęć uczniowie zgłębiali także wiedzę o ochronie zasobów leśnych. Wiele ciekawostek przyrodniczych przedstawił zaproszony na lekcję pan leśniczy.

 

W dniu 1 grudnia 2009r. odbyło się podsumowanie projektu. Uczniowie kl. II w sali gimnastycznej szkoły zaprezentowali inscenizację pt.: „Leśna opowieść”, na którą zaprosili: przedstawicieli Organu Prowadzącego – Urzędu Gminy Gidle, panią dyrektor Marię Broniszewską, rodziców oraz koleżanki i kolegów z kl. I i kl. III.

Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach uczniowie na pewno lepiej zrozumieją otaczającą ich przyrodę oraz zwrócą uwagę na ochronę fauny i flory naszych okolic.

 

Uczniowie z klasą

Email Drukuj PDF

 

 

 

W roku szkolnym 2007/08 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Uczeń z klasą” organizowanego przez Centrum Edukacji Europejskiej i Gazety Wyborczej. Koordynatorem programu została mgr Anna Dąbrowska.

Program "Uczniowie z klasą" zachęcał nauczycieli do używania metody projektu uczniowskiego - nowoczesnej, skutecznej i atrakcyjnej formy edukacji. Wykorzystano specjalną platformę internetową, na której pracujący w grupach uczniowie opisywali swe osiągnięcia w formie blogów i na forum.

 

Wizytówka Szkoły

Aby zdobyć tytuł „Ucznia z klasą”- były realizowane  w grupach projekty:

1. Jestem twórcą - "A to Polska wlaśnie..." - I Ty możesz zostać reżyserem

W ramach projektu postanowiliśmy opracować program dla Zespołu Pieśni i Tańca "Gidlanie", który zaprezentowany będzie podczas uroczystości święta patrona szkoły - Józefa Piłsudskiego.Program obejmie pieśni i tańce narodowe i ludowe śląskie, bo ten region jest nam najbliższy.
Naszym zadaniem będzie wyreżyserowanie koncertu zespołu poprzez wybranie układów tanecznych, utworów muzycznych do programu, opracowanie scenografii, rekwizytów oraz kostiumów.
Czeka nas bardzo ciężka praca, ale wiemy, że z pomocą naszej pani Ani - opiekunki zespołu, na pewno damy radę.

Opiekun grupy: mgr Anna Bednarz.

2. Jestem twórcą - "Ślady przeszłości w naszym życiu" - Miejsca pamięci i zabytki naszych okolic

Celem pracy naszej grupy jest zbieranie informacji dotyczących miejscowych i okolicznych zabytków (kościoły, klasztor, przydrożne krzyże i kapliczki, pałace i dworki, pomniki inne) oraz miejsc pamięci narodowej (pomniki: \"Wygoda\", \"Ewina\", \"Pławno\"i cmentarze. Efektem końcowym zadania będzie wykonanie makiety wybranych zabytków, mapy terenu z uwzględnieniem wymienionych miejsc.

Opiekun grupy: mgr Ewa Matyjaszczyk.

3. Jestem twórcą - "Ci, o których warto pamiętać " - Wybitne jednostki związane z Gidlami

Nasz projekt będzie opierał się wyszukaniu i przygotowaniu informacji na temat wybitnych osób zasłużonych dla naszej miejscowości : Marii Jadwigii Łęczyckiej - pisarki i historyczki, Józefa Sucheniego - twórcy popularnego włościańskiego pługa, Władysława Stanisława Reymonta - wielkiego pisarza i noblisty i Zdzisławy Życzkowskiej - aktorki filmowej i teatralnej.
Efektem końcowym będzie prezentacja multimedialna.

Opiekun grupy: mgr Jolanta Załóg

4. Jestem twórcą - "Twórcy ludowi naszego regionu" - Uczymy się od ludzi o różnorodnych uzdolnieniach

W ramach projektu postanowiliśmy wyszukać działających w naszej okolicy artystów ludowych- ludzi uzdolnionych artystycznie - malarzy, rzeźbiarzy, hafciarki i innych , zaznajomić się z ich twórczością oraz poznać sposób w jaki wykonują swoje prace.Chcemy uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez wybranego artystę i z jego pomocą stworzyć jakieś dzieło. Ponadto sami będziemy się uczyć o kulturze naszego regionu, z pomocą pani Neli Plewińskiej, która uczy nas plastyki, poznamy wzory i ornamenty ludowe.Uczestnicząc w warsztatach plastycznych, będziemy malować na szkle.
Efektem naszych działań będzie fotograficzna wystawa dzieł poznanych artystów.

Opiekun grupy: mgr Nela Plewińska