Statut

Email Drukuj PDF

STATUT

Publicznej Szkoły

Podstawowej

w Gidlach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI:

1. Rozdział pierwszy:

Informacje o szkole .....................................................................................   3

 

2. Rozdział drugi:

Cele i zadania szkoły .......................................................... .......................5

 

3. Rozdział trzeci:

Organy szkoły …………………................................................................10

4. Rozdział czwarty:

Organizacja pracy szkoły ..........................................................................22

 

5. Rozdział piąty:

Zakres zadań nauczycieli ..........................................................................33

 

6. Rozdział szósty:

Uczniowie szkoły …………………………………………… ..….……..39

 

7. Rozdział siódmy:

Ocenianie wewnątrzszkolne ......................................................................45

 

8. Rozdział ósmy:

Postanowienia końcowe ...................................................................... ......71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 61/2001 ze zm.)

 1. Akty normatywne dotyczące szkół, rozporządzenia MEN.

 

§ 2

 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1)    szkole - należy przez to rozumieć Publiczną  Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego z siedzibą  w Gidlach przy ulicy Szkolnej 7;

2)    dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach;

3)    radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach;

4)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);

5)    statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach;

6)    uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach;

7)    rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

8)    wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

9)    nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach;

10)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty;

11)    organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Gidle;

12)    MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

§ 3

 

 1. Pełna nazwa szkoły to Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach.
 2. Szkoła jest publiczna.
 3. Siedziba: Gidle, ul. Szkolna 7.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gidle.
 5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót.

 1. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 2. Szkoła  używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła posiada własny sztandar, hymn, ceremoniał szkolny,  logo oraz stronę internetową o adresie www.pspgidle.pl

8.   Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna;

9.  Przez strój galowy należy rozumieć:

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka,

2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

 

10. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:

1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy,

2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu,

3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,

4) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

11. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

12. Szkoła jest jednostką budżetową.

13. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 4

 

 1. Statut szkoły określa w szczególności:

 

Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach wynikające z przepisów prawa oświatowego.

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa zapewnia w szczególności:

 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na wstępnym etapie kształcenia,

3) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków                        i zależności,

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

9) wychowanie zgodnie z przyjętym programem  wychowawczo- profilaktycznym.

10) udzielanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom

11) odpowiednie  warunki  bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

 1. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach zdobywają

takie umiejętności jak:

 

1)    czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2)    myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3)    myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)    umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania              i korzystania z informacji;

6)    umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)    umiejętność pracy zespołowej;

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach realizuje także zadania wychowawcze. Nauczyciele wspierają w tym zakresie obowiązki rodziców. Praca wychowawcza zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać   i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

 1. Obok zadań wychowawczych nauczyciele zatrudnieni w szkole wykonują działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednie do istniejących potrzeb. Podejmują również działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
 2. Cele i zadania szkoły realizowane są w dwu etapach edukacyjnych dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1) I etap - klasy I - III szkoły podstawowej,

2) II etap - klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 

 1. Edukacja w szkole podstawowej wspomagając rozwój dziecka, jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, powinna przede wszystkim:

 

1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

6) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,

7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego oraz duchowego,

8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etycznej i narodowej,

10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

11) zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

12) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

13) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,

14) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

15) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych osób i rozwijać poczucie empatii i zaangażowania społecznego   w ramach wolontariatu,

16) stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dzieciom w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

 

 1. Zespoły nauczycielskie, o których mowa w rozdziale V opiniują programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opisuje w sposób                  całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym  i  profilaktycznym, które są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów.  Jest uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z  radą pedagogiczną.
 3. Uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, w miarę posiadanych środków finansowych szkoła organizuje zajęcia dodatkowe. Wymiar i rodzaj zajęć dodatkowych umieszcza się w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 

11.Uczniom, którym   potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła  zapewnia                                      pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:

1)    współpracę z rodzicami uczniów i uprawnionymi do tego instytucjami.

2)    różne formy opieki i pomocy, które mogą być udzielane z inicjatywy  rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, pielęgniarki szkolnej,   poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny i kuratora  sądowego.

3)     nauczanie indywidualne,

4)     indywidualny program lub tok nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno –pedagogiczną dla uczniów,          w  ramach środków finansowych  przyznanych  przez organ  prowadzący.

 

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1) zapewnienie opieki w czasie pobytu dziecka  w szkole w czasie trwania lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z planem,

2) organizowanie dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych,

3) zapewnienie możliwości pobytu dziecka w świetlicy szkolnej przed lekcjami i po lekcjach,

4) zwolnienie ucznia do domu z zajęć lekcyjnych na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby rodzica,

5) kontrolę obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia,

6) w przypadku nieobecności nauczyciela, jeżeli szkoła nie może zapewnić opieki, powrót dziecka do domu jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia rodziców (pisemnego bądź telefonicznego),

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł oraz innego sprzętu szkolnego do wzrostu dzieci,

8) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych w stałej czystości,

9) zapewnienie właściwego oświetlenia w salach lekcyjnych,

10) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia  i różnorodności zajęć w każdym dniu,

11) prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej,

12) systematyczne omawianie przepisów i zasad ruchu drogowego, wychowanie komunikacyjne i przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

13) omawianie z uczniami w czasie zajęć edukacyjnych i na godzinach wychowawczych zasad bezpieczeństwa i higieny,

14) propagowanie tematyki związanej z promocją zdrowia,

15) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

16) zapewnienie uczniom opieki zdrowotno-higienicznej sprawowanej przez pielęgniarkę SP ZOZ w Gidlach,

17) zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej,

18) kontrole obiektów należących do szkoły, ich remonty i modernizacje.

 

 1. W razie zagrożenia zdrowia lub życia ucznia zawiadamia się  pogotowie ratunkowe oraz rodzica. W przypadku nieobecności rodzica wysyła się pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela, który sprawuje opiekę nad uczniem    w drodze do szpitala.

 

Rozdział III

Organy szkoły

§ 5

Statut szkoły określa szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są

dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski oraz rada rodziców.

 

§ 6

 

Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektor szkoły:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkole;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej;

6) wchodzi w skład rady pedagogicznej, kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za admi-nistracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

8) ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

9) na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku szkolnego program nauczania dla zajęć  z zakresu kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

10) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania podstawy kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole

12 )  informuje pisemnie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;

13) ustala na podstawie  propozycji zespołów nauczycielskich oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

14) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;

15) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

16) organizuje zajęcia dodatkowe.

17) ) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem  statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

2. Dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

4) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

 

§ 7

 

Rada Pedagogiczna

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym jej statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład rady wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciele oraz inni pracownicy pedagogiczni szkoły.

 

3. Wszyscy członkowie rady w głosowaniach dysponują jednym głosem.

 

4. W zebraniach rady lub określonych punktach porządku dziennego zebrania, mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego:

1) pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno – zdrowotnej nad uczniami,

2) przedstawiciele innych organów szkoły,

3) przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych,

4) pracownicy administracji i obsługi szkoły,

5) inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na omawiane problemy.

 

5. W zebraniach rady mogą brać również udział, z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę,

2) przedstawiciele sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

6. Do podstawowych zadań rady należy:

 

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

2) okresowa i roczna analiza stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych oraz materialnych warunków pracy szkoły,

3) kształtowanie postaw uczniowskich zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, innymi aktami prawnymi obowiązującymi na terenie kraju, a także konwencjami międzynarodowymi ratyfikowanymi przez Polskę,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego kształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,

5) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,

6) współpraca z innymi organami szkoły (dyrektor szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski).

 

7. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w ust.1, do kompetencji stanowiących rady należy:

 

1) zatwierdzanie statutu oraz planów pracy szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) zatwierdzanie wniosków dyrektora, dotyczących kryteriów oceny wyników pracy, dla ustalenia dodatku motywacyjnego, dodatków funkcyjnych lub innych elementów wynagrodzenia,

5) zatwierdzania wniosków wychowawców klas i innych pracowników pedagogicznych w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar,

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

7) podejmowania uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

8. Rada opiniuje:

 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) wnioski dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych form uznania;

4)propozycje programów nauczania  przedstawione przez nauczycieli;

5)zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka niemieckiego oraz inne zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów.

 

9. Rada może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności:

 

1) przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły;

2) organizacji nauczania;

3) oceny pracy nauczyciela;

4) pogłębianie współpracy szkoły z domem;

5) zaproszenia za zebranie rady osób nie będących jej członkami;

6) zapoznanie się z warunkami życia dziecka w domu;

7) wyłaniania spośród siebie kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych oraz ich odwoływania.

 

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. O wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego rada powinna być powiadomiona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

11. Swoje decyzje rada podejmuje w formie uchwał, które rejestruje w dokumentacji pracy rady.

 

§ 8

 

Prawa i obowiązki Rady Pedagogicznej

1. Członek rady ma prawo:

1) na zebraniach rady przedstawić swój punkt widzenia na omawiane problemy i żądać rozpatrzenia przez radę;

2) brać udział w pracach komisji stałych i doraźnych powołanych przez radę;

3) do ochrony prawnej – jako funkcjonariusz państwowy – w czasie wykonywania czynności służbowych;

4) do wyrażania swoich opinii przed radą, na temat podejmowanych przez nią uchwał;

5) zwrócić się do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny w istotnych sprawach, które nie uzyskały akceptacji rady po uprzednim jej powiadomieniu;

6) rozpatrywania skarg wniesionych przeciwko niemu po jego wysłuchaniu;

7) w sytuacjach wyjątkowych wnioskować do przewodniczącego rady o zwolnienie z obowiązku obecności na zebraniu rady;

8) zgłaszać wnioski o umieszczenie w porządku zebrania określonych spraw;

9) wnioskować o zaproszenie na posiedzenie rady konkretnej osoby spoza rady.

 

2. Przewodniczącemu rady przysługują te same prawa, co innym członkom, a ponadto ma prawo:

1) ustalać projekt porządku obrad rady, który podlega zatwierdzeniu przez nią na początku posiedzenia;

2) udzielać głosu na zebraniach rady poszczególnym członkom wg kolejności zgłoszeń;

3) odebrać głos, w przypadku wypowiadania się bez związku z omawianymi problemami;

4) zwrócić uwagę członkom rady w przypadku nieprzestrzegania dyscypliny posiedzenia;

5) zdecydowania o kolejności głosowań;

6) zapraszania na posiedzenia rady, w jej imieniu osób, których obecność jest uzasadniona omawianymi sprawami;

7) zwoływania zebrań rady;

8) wyznaczania osoby protokołującej posiedzenia rady;

9) wstrzymania wykonywania uchwały rady niezgodnej z przepisami prawa, o czym powiadamia organ prowadzący szkołę.

 

3. Członek rady ma obowiązek:

 

1) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rady i w pracach komisji rady, w skład, których został powołany;

2) usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności na posiedzeniu wobec przewodniczącego rady;

3) przygotowanie na zebranie rady potrzebnych materiałów;

4) dbanie o autorytet rady pedagogicznej;

5) współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współ-działania z innymi członkami rady;

6) realizowanie uchwał rady, w wymiarze odpowiednim do jego kompetencji;

7) podporządkowanie się uchwałom rady;

8) przestrzegania tajemnicy obrad rady przed osobami postronnymi.

4. Przewodniczący rady ma te same obowiązki, co inni członkowie, a ponadto:

1) zwołuje posiedzenia rady;

2) informuje pozostałych członków rady o terminie i porządku obrad;

3) w czasie obrad czuwa nad porządkiem i dyscypliną posiedzenia;

4) wewnętrznym samokształceniu;

5) składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań;

6) czuwa nad realizacją uchwał rady;

7) przekazuje odpowiednie wnioski rady do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę;

8) udostępnia uprawnionym osobom księgę protokołów z posiedzeń rady;

9) zaprasza gości, których udział w posiedzeniu jest wskazany.

10) przedstawia radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru.

 

5.  W przypadku niewywiązywania się z obowiązków, członkowie rady mogą być pociągnięci do odpowiedzialności służbowej.

 

§ 9

 

Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

 

 1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach.
 2. Zebrania plenarne są zwoływane:

1)    przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)    w ostatnich 15- tu dniach każdego okresu, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

3)    przed zakończeniem okresu i roku szkolnego w celu podsumowania pracy szkoły,

4)    w miarę bieżących potrzeb.

 1. Zebrania plenarne są zwoływane przez przewodniczącego rady:

1)    z własnej inicjatywy,

2)    na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nad nią nadzór pedagogiczny.

 1. Przewodniczący rady  w uzasadnionych przypadkach może zmienić kolejność omawianych punktów porządku obrad.
 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni wicedyrektor lub wybrany członek rady.
 3. Protokoły posiedzeń rady są sporządzane w formie wydruku     komputerowego z rosnącą numeracją stron i są przechowywane  u

dyrektora szkoły. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący

obrad i protokolant.

 1. Członkowie rady są zobowiązani w terminie do 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Protokoły nie są czytane na następnym zebraniu.
 2. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
 3. Podstawowym dokumentem rady jest Księga  Protokołów, którą tworzy   się po zakończeniu roku szkolnego  wg określonych zasad:

1)       cz.A. strona tytułowa- opieczętowana;

2)       cz.B – spis uchwał za dany rok szkolny;

3)       cz. C - uchwały w danym roku szkolnym;

4)       cz. D – protokoły z posiedzeń ułożone po kolei;

5)       opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się

klauzulą :”Księga zawiera … stron i obejmuje okres rady

Pedagogicznej w roku szkolnym …/… ( od dnia… do dnia…);

6)      księgę przekazuje się  do zszycia w sposób trwały na koniec     każdego  roku szkolnego i przekazuje do archiwum szkoły.

 1. Rada może powołać, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.
 2. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień regulaminowej działalności rady i pracy nauczycieli.
 3. Pracami komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę, który informuje o wynikach pracy na plenarnym posiedzeniu.

 

 

 

§ 10

 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną

1. Rada może podejmować uchwały tylko w zakresie, do którego jest    upoważniona.

 

2. Uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, określonych w § 7, obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły.

 

3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba, że w odrębnym głosowaniu rada uchwaliła tajność oddawania głosów.

 

4. Ust. 3. nie ma zastosowania w głosowaniach nad sprawami personalnymi dotyczącymi członków rady, gdzie tajne głosowanie jest obowiązkowe.

 

5. W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki.

 

6. Za głosy ważne uważa się te, które oddano „za”, ”przeciw”, „wstrzymał się”.

 

7. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady.

 

8. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują na kartkach do głosowania o wzorze przyjętym przez radę.

 

9. Za ważne uważa się te głosy, które oddano w określony każdorazowo przez radę sposób.

 

10. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na posiedzeniu spośród członków rady.

 

11. W skład komisji wymienionej w ust. 10  nie może wchodzić osoba, której głosowanie dotyczy.

 

12. Rada uchwala uchwały i zmienia swój regulamin w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy swoich członków.

 

13. Wątpliwości na tle stosowania swojego regulaminu rozstrzyga rada wg zasad określonych w ust. 3.

 

 

§11

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

 1. Władzami samorządu są:

1)    na szczeblu klas: samorządy klasowe;

2)    na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym                   i powszechnym.

 

 1. Do zadań rady uczniowskiej należy:

1)    przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;

2)    występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania;

3)    wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły;

4)    proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.

 

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców,  radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

4)    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki w/w organu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 12

 

Rada Rodziców

1. W szkole działa rada rodziców w skład której wchodzą jednoosobowi przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w  tajnych wyborach, w czasie zebrania rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

2. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin.

 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

 

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego- profilaktycznego  szkoły,  dostosowanego do potrzeb uczniów;

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)    opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły;

4)    opiniowanie decyzji dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności szkoły;

5)    opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

6)    opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;

7)    występowanie  rady oddziałowej rodziców  do dyrektora szkoły z wnioskiem  o pozostawienie zwiększonego stanu liczebnego klasy w I etapie edukacyjnym, w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

 

 

 

§ 13

 

Tryb rozwiązywania konfliktów

 

1.  Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.    Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

3.  Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.  Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 14 dni.

5.   Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

6.  Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1)  wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;

2)  pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy;

3)  dyrektor  - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu.

7.  Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

8.   Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

9.  W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi  dyrektor szkoły.

10. W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły, strony    mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

11.   Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

12.  Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

1)   Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły.

2)   W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

13.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

14. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole.

15. Rodzice nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.

16. Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka mają na celu:

1)   umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły;

2)  zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji   kształcenia dzieci, nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego;

3) uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.

17. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

§ 14

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich          w szkole określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest oddział.

 

 1. Liczba uczniów w oddziale I-III  nie może przekraczać  25.   Dyrektor może przyjąć w czasie roku szkolnego do oddziału liczącego 25 osób         2 uczniów.  W takiej sytuacji należy  zatrudnić asystenta nauczyciela.         W klasach IV-VIII oddział nie powinien liczyć więcej niż 32 uczniów.

 

 1. Podział na 2 oddziały przy mniejszej liczbie uczniów może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

 

 1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w od-działach liczących  powyżej 24 uczniów.

 

 1. W przypadku oddziałów liczących 24 uczniów lub mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

1)    Uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizuje się     następujące zajęcia:

a)     rozwijające uzdolnienia, dla uczniów szczególnie zdolnych, liczba uczestników nie może przekraczać 8,

b)    dydaktyczno-wyrównawcze, dla uczniów mających trudności w nauce, liczba uczestników nie może przekraczać 8,

c)     korekcyjno-kompensacyjne, dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, liczba uczestników nie może przekraczać 5,

d)    logopedyczne, dla uczniów z zaburzeniami mowy, liczba uczestników nie może przekraczać 4.

e)      socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, liczba uczestników nie może przekraczać 10,

f)      godzina zajęć  rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  trwa  45 minut, zajęcia specjalistyczne – 60 minut.

 

 1. Jednostka  lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przedział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

 1. Organizacja zajęć dodatkowych:

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych  poza systemem klasowo – lekcyjnym;

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

2)    uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. język niemiecki) do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę, uzyskaną z tych zajęć.

 

 1. Uczniom z  odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z

obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami

przewlekłymi organizuje się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

 

 

§ 15

 

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII  organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

§ 16

 

 

 1. Religia i etyka jako przedmioty  nieobowiązkowe  są prowadzone  dla uczniów, których rodzice  tego sobie życzą:

1)    życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia  i nie musi być ponawiane w następnych latach szkolnych, może być jednak zmienione,

2)    po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy,

 1. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony  przez władze kościelne,
 2. nauczanie etyki odbywa się w oparciu o program  dopuszczony  do użytku szkolnego,
 3. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem  szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
 6. Ocena z religii lub etyki jest wystawiana według regulaminu  przyjętego  w szkole,
 7. Nauka religii/etyki  odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo w każdym oddziale,
 8. Ocena z religii/etyki:

1)    jest wliczana do średniej ocen ucznia,

2)    nie ma wpływu  na promowanie ucznia  do następnej klasy,

3)    jest umieszczana jest na świadectwie szkolnym.

 1. Jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć na świadectwie wpisuje się poziomą kreskę.
 2. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki, wtedy na świadectwie wpisuję się dwie oceny. Jeśli uczeń  uczęszczał na jedno        z zajęć, wpisuje się jedną ocenę, bez wskazywania  których zajęć dotyczy,
 3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami  opiekuńczo-wychowawczymi w świetlicy szkolnej,
 4. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
 5. Termin rekolekcji ustala ksiądz proboszcz parafii rzymsko-katolickiej       w  Gidlach informując pisemnie dyrektora szkoły,
 6. Nadzór pedagogiczny nad  nauczaniem religii i etyki  w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

§ 17

 

Organizacja świetlicy i stołówki szkolnej

 

 1. Zajęcia świetlicowe organizowane są w grupach nieprzekraczających  25 osób,  dla dzieci z klas I – III, które muszą dłużej przebywać             w szkole ze względu na czas pracy rodziców  oraz z klas IV – VIII  dojeżdżających do szkoły.
 2. Czas pracy wynosi 26 godzin tygodniowo, a szczegółowy harmonogram pracy świetlicy ustala się  w oparciu o rozkład zajęć szkoły mając na uwadze potrzeby uczniów dowożonych do szkoły.
 3. W dni wolne od zajęć dydaktycznych, stosownie do potrzeb, czas pracy  świetlicy  określa dyrektor szkoły  w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 4. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 5. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły.
 6. Pracownikami świetlicy są wychowawcy, którzy odpowiadają za:

1)    opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

2)    pełnienie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

3)    organizację pracy świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

4)    aktualny wystrój świetlicy,

5)    branie  udziału w pracy zespołów nauczycielskich,

6)    współpracę z rodzicami,

7)    uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy, kuchni i stołówki.

 1. Dokumentacja świetlicy:

1)roczny plan pracy (z podziałem na plany miesięczne),

2)dzienniki zajęć,

3) regulamin świetlicy.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,          w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa regulamin stołówki szkolnej.

 

§ 18

 

Organizacja biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:

1)    uczniowie;

2)    nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

3)    rodzice uczniów;

4)    inne osoby - za zgodą dyrektora.

 

 1. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 2. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1)    udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3)    gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;

4)    prowadzenie katalogów bibliotecznych;

5)    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury;

6)    egzekwowanie zwrotu książek;

7)    współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych;

8)    nawiązanie i prowadzenie współpracy z biblioteką publiczną;

9)    propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki literackie);

10)                      przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;

11)                      prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;

12)                      określenie godzin wypożyczania książek.

 

 1. Godziny pracy biblioteki, mierzone w godzinach zegarowych, ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.
 2. Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1)    poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej;

2)    wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami i ośrodkami informacji;

3)    informowanie użytkowników o zbiorach w warsztacie informacyjnym, dniach i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek, zachęcanie do korzystania z nich;

4)    uzyskiwanie, upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych przygotowywanych przez różne instytucje kultury i organizacje społeczne.

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, materiału edukacyjnego lub innego materiału bibliotecznego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Gospodarowanie podręcznikami i materiałami edukacyjnymi regulują odrębne przepisy.

 

§ 19

 

 1. W szkole mogą być zatrudnieni pedagog,  logopeda,  inni specjaliści,        a także  na podstawie odrębnych przepisów asystent nauczyciela prowadzący zajęcia w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy.

1)    do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy.

2)    asystent  nie może  prowadzić zajęć samodzielnie.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określa dyrektor szkoły.
 5. Szkoła może prowadzić  sklepik uczniowski. Zyski pozyskane ze sprzedaży szkoła przeznacza na cele statutowe szkoły (zakup pomocy dydaktycznych, pomoc materialną dla uczniów itp.).
 6. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (e-dziennik).

1)    oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą;

2)    podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego;

3)    szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego, możliwości korzystania z dziennika elektronicznego przez poszczególnych użytkowników oraz trybu postępowania w przypadku awarii określone zostały w regulaminie funkcjonowania dziennika elektronicznego.

 

 1. Szkoła nie pobiera od rodziców opłat za udostępnianie informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne po uprzednim wyrażeniu zgody przez dyrektora oraz nauczyciela będącego opiekunem praktyk i spisaniu odpowiedniej umowy.
 3. Zasady organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz wyjazdów na zawody sportowe określają  odrębne przepisy.

 

§ 20

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

1.   W szkole organizuje się dla uczniów Szkolny Klub Wolontariusza.

2.   Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane są w szczególności poprzez:

1)   zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;

2)   uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;

3)   kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;

4)   inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

5)   kształtowanie umiejętności działania w zespole;

6)   zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

7)   angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

3.   Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:

1)   przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;

2)   zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;

3)   propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów;

4)   podejmowanie działań w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu i informowanie o wynikach tej działalności na stronie internetowej Szkoły lub w gazetce szkolnej;

5)   zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;

6)   szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

7)   systematyczne zebrania członków wolontariatu;

8)   pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym i niepełnosprawnym;

9)   tworzenie obszarów potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego w zakresie objętym działaniem woluntarystycznym;

10) monitorowanie działalności wolontariuszy.

4.   Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele koordynatorzy.

5.   W momencie powołania Szkolnego Klubu Wolontariusza dyrektor szkoły, opiekun klubu oraz nauczyciele koordynatorzy opracowują regulamin działalności klubu.

 

§ 21

 

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

§ 22

 1. Celem głównym Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo-doradczych.
 2. Osiągnięciu celów ogólnych służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie:

1)    rozwijają umiejętności pracy zespołowej;

2)    wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;

3)    posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego  potrafi diagnozować potrzeby i zasoby uczniów:

 

1)    rozwija talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywuje do podjęcia określonych działań;

2)    wspiera rodziców w procesie doradczym, udziela informacji lub kieruje do specjalistów;

3)    zna ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępnia te informacje zainteresowanym uczniom;

4)    włącza rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole,

5)    posiada wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

 

 1. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Formy działań adresowane do uczniów szkoły obejmują:

1)   badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze

prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety);

2)    zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych;

3)    warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem;

4)    udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;

5)    spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

6)    udzielanie indywidualnych porad uczniom;

7)    organizowanie wycieczek.

 

§ 23

 

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

1.   Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w szkole, całą szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.

2.   Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez szkołę odpowiednich środków finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie innowacji.

§ 24

Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.

§ 25

1.   Współpraca, o której mowa w § 24 statutu, polega w szczególności na:

1)   informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej szkoły i organu prowadzącego szkołę, jak również korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej);

2)   organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;

3)   opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych zainteresowań;

4)   tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym uczestniczących w prowadzeniu innowacji;

5)   promowaniu realizowanej innowacji.

2.   W celu realizacji współpracy szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas jej trwania i warunki rozwiązania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zakres zadań nauczycieli

 

§ 26

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów:

1)    nauczyciel może samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami opracować program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego  lub wybrać program opracowany przez innego autora lub autorów wraz z dokonanymi zmianami;

2)    nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

3) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;

6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

7) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

8) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy;

9) uczestniczenia  w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

10) do realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

11) rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w  tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowania sposobów ich zaspokajania;

12) rozpoznawania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tych uzdolnień;

13) prowadzenia i  obserwacji i pomiarów dydaktycznych w celu rozpoznania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (nauczyciele kl. I-III);

14) udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z nim, jeśli stwierdzi  że pomoc taka jest wymagana i poinformowania o tym wychowawcę klasy;

15) przekazywania uczniom informacji o tym, co robią dobrze, a nad czym  muszą popracować w formie pisemnych uwag na pracach ucznia;

16) przekazywania rodzicom informacji o szczególnych uzdolnieniach ich dzieci.

 

3.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 

4.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego  przed dopuszczeniem do użytku w szkole;

2) zorganizowanie współpracy nauczyciela dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia;

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

7) opracowywanie i organizowanie konkursów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych;

8) podjęcie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9)wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

6. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie: nauczania, wychowania,  profilaktyki oraz  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

7. Nauczyciele uwzględnią prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;

 

2) wyrażania pisemnej zgody na uczestniczenie dzieci w dodatkowych zajęciach, wycieczkach, wyjściach poza teren szkoły, badaniach poradni pedagogiczno – psychologicznej;

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

6) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

8. Planowanie i realizowanie zadań statutowych szkoły odbywa się we współpracy z rodzicami, a zwłaszcza:

1) opiniowanie planów pracy i planu rozwoju szkoły przez Radę Rodziców;

2) uwzględnianie w planach pracy szkoły potrzeb i oczekiwań rodziców;

3) współorganizowanie z rodzicami przedsięwzięć czy uroczystości np.: pasowanie na ucznia, czytelnika, festyny,  wycieczki, remonty itp.

 

9. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

10 . Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

11. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

12. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie zadań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole i między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

13. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, wycieczki bliższe i dalsze, imprezy klasowe, sposób włączania się klasy w uroczystości o charakterze ogólnoszkolnym;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,  a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz współdziała z rodzicami w działaniach wychowawczych;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.  Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

6) informuje innych nauczycieli lub specjalistów zatrudnionych w szkole  o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.;

7)  planuje i koordynuje jej udzielanie, w tym ustala formy  tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

8) na miesiąc przed końcem półrocza  (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

 

14. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

 

15. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

 

16. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

 

17. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;

2) zebranie rodziców klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).

 

18. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

19. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów. Podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

 

 

§ 27

 

 1. Do zakresu zadań pedagoga należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów

3)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

4)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci.

5)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

6)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i innych w sytuacjach kryzysowych

7)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

8)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 28

 

 1. Do zakresu zadań logopedy należy w szczególności:

1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów

2)    prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń

3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów

4)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

§ 29

 

 

 1. Do zakresu zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

2)    prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów

4)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 30

 

 1. Do zakresu zadań nauczyciela wspomagającego należy:

1)    prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zintegrowanych  działań i zajęć, określonych w programie,

2)    prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

3)    uczestniczenie  w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,

4)    udzielanie  pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 

 

 

Rozdział VI

Uczniowie szkoły

 

 

§ 31

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

 1. Uczeń ma prawo do:

 

1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

2)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3)     poszanowania swojej godności, przekonań i własności;

4)     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)     obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;

8)     wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

9)     nauki religii/ etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów;

10)                      bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.

 

 1. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych:

 

1)      w jednym tygodniu pracy dydaktycznej szkoły mogą odbyć się najwyżej trzy sprawdziany (w tym 2 prace klasowe);

2)       w jednym dniu nie mogą się odbyć dwa sprawdziany;

3)      krótki sprawdzian (kartkówka) nie musi być zapowiadany (obejmuje materiał 2 – 3 ostatnich jednostek tematycznych);

4)       termin sprawdzianu powinien być uzgodniony z uczniem i wpisany  do dziennika elektronicznego,

5)       termin pracy klasowej, sprawdzianu powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika elektronicznego,

6)       przez sprawdzian rozumiemy zakres treści programowych obejmujący więcej niż trzy jednostki tematyczne, a zakres tematyczny pracy klasowej jest szerszy niż sprawdzianu i dotyczy głównie całego działu.

7)      szczegółowe przepisy dotyczące sprawdzianów i prac klasowych zawarte są w PZO z poszczególnych przedmiotów.

 

 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

 

1) Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki;

2) Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie szkoły, które nikomu nie sprawią jakiejkolwiek przykrości fizycznej czy psychicznej;

3) Dzień Patrona;

4) Imprezy klasowe: andrzejki, mikołajki, walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.

5)Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.

 

 1. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza   i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu.
 2. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego.
 3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.
 4. W przypadku gdy naruszone zostaną prawa  ucznia, na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub opiekuna prawnego:

1)     dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu;

2)    w przypadku potwierdzenia się zarzutów  dyrektor rozpoczyna postępowanie dyscyplinarne wobec pracownika powiadamiając odpowiednie organy.

 

 1. Ucznia można przenieść do innej klasy na umotywowany wniosek

rodzica lub poradni psychologiczno – pedagogicznej w następujących

przypadkach:

1) znacznego pogorszenia się zachowania;

2) istotnego obniżenia osiąganych dotychczas wyników w nauce;

3) widocznego braku akceptacji przez zespól klasowy.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

 

1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przez które rozumie się również gesty powitania i szacunek okazywany starszym osobom słowami „Dzień dobry”, będącymi obowiązkiem każdego ucznia naszej szkoły;

2) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

3) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wszelkim formom przemocy;

4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

5) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

6) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

7) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (klasopracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f, );

8) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni ;

9) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

a) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność;

b) zabrania się uczniom korzystania z  telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć  dydaktyczno-wychowawczych, oraz  na  przerwach.

c)  uczeń, który nie przestrzega ustalonego zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych w szkole, wyłącza je i oddaje nauczycielowi;

d) nauczyciel przekazuje urządzenie do sekretariatu szkoły i powiadamia rodzica, jedynie rodzic ma możliwość odbioru;

e) uczniów obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania, nagrywania obrazu i  dźwięku innych osób bez ich wiedzy i zgody. Zakaz ten dotyczy wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanego przez szkołę;

f) niedostosowanie się do powyższych wymagań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest uwzględniane przy wystawianiu ocen z zachowania, zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania zachowania.

 

 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywających w miejscu dokonania.

 

 1. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 

 1. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

 

 1. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

 

 1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do 7 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. Usprawiedliwić nieobecność może rodzic w formie pisemnej, ustnej lub lekarz w formie pisemnej

 

 

§ 32

 

Rodzaje kar i nagród stosowanych wobec uczniów

 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za działalność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy;

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;

3) list pochwalny do rodziców;

4) nagrodę książkową ;

5) świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

 

 

 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
 2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,  oraz  osiągnięcia na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
 3. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły poprzez:

1) upomnienie wychowawcy klasy, uwaga dotyczącą zachowania zostaje  zapisana w dzienniku elektronicznym,

2) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły;

3) publiczne przeprosiny;

4) zawieszenie w prawach ucznia (zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych)

5) zgłoszenie faktu policji;

6) przeniesienie do równorzędnej klasy;

7) przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty.

 

 1. Za szczególne przewinienia mogą być też zastosowane kary, takie jak:

1) w przypadku zniszczenia mienia szkolnego lub mienia należącego do innych osób - poniesienie kosztów za zniszczoną rzecz;

2) kradzież - odpowiedzialność finansowa;

3) notoryczny brak obuwia zmiennego- zakupienie wyznaczonych środków czystości;

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

 

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;

 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu lub życiu innych uczniów;

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia.

 1. Od kary nałożonej przez wychowawcę  przysługuje odwołanie do dyrektora

 

1) odwołanie może wnieść rodzić lub opiekun prawny w ciągu 7 dni od

uzyskania informacji o nałożeniu kary.

2) Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego

otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

 1. Od kary wymierzonej przez dyrektora (z wyjątkiem § 32 ust.4 pkt 7) służy odwołanie do rady pedagogicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

 1. Od uchwały rady pedagogicznej przysługuje odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły do kuratorium oświaty w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

 1. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać

nauczyciele, rodzice i uczniowie.

1) proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej;

2) do przestrzegania praw i obowiązków zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Ocenianie wewnątrzszkolne

Postanowienia ogólne

 

§ 33

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 34

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

 1. Ocenianie ma charakter ciągły i  jest jawne  zarówno dla ucznia, jak i rodzica
 2. Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni   specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchyleni rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym  wymaganiom.

 

 

§ 35

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów kl. I- III.

 

 1. Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy.
 2. Z języka angielskiego i zajęć komputerowych obowiązuje ocenianie wg skali  punktowej: 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p.
 3. Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry,  dobry, dostateczny, dopuszczający,  niedostateczny.
 4. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)    kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)    zasadach i kryteriach oceny zachowania uczniów.

 

 1. Fundamentalną zasadę oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów stanowią wymagania programowe (dla właściwego poziomu edukacji wczesnoszkolnej, natomiast kryteria  wymagań programowych zawierają obszary edukacyjne i kompetencje ucznia w   poszczególnych obszarach (wymagania podstawowe i  ponadpodstawowe).
 2. Sprawdzone i ocenione karty badania umiejętności, sprawdziany, testy, uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu i podpisania, a wychowawca przechowuje je w swojej dokumentacji przez jeden rok szkolny.
 3. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne polega na sporządzeniu dla każdego ucznia karty oceny opisowej,
 4. Karty oceny opisowej za I półrocze po zapoznaniu się przez rodziców  i podpisaniu przechowuje się w arkuszach ocen.
 5. Klasyfikowanie roczne w klasach I - III  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej z poszczególnych edukacji oraz opisowej oceny zachowania.
 6. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami, prawnymi opiekunami.
 7. Ustala się następujące rodzaje oceniania uczniów zgodnie z kryteriami oceniania postępów uczniów oddziałów  I-III

1)    ocenianie bieżące – dokonywane na poszczególnych edukacjach za wykonywanie danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili;

2)    ocenianie śródroczne, roczne – informuje o tym, na jakim poziomie uczeń opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji i języka angielskiego.

 

12.Ocenianie bieżące uczniów ustala się w symbolach punktowych według

następującej skali punktowej:

 

1)    6 punktów

Uczeń znakomicie opanował ponadpodstawowy zakres wiadomości i umiejętności, wyznaczony standardami osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauki. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów;

 

2)    5 punktów

Uczeń bardzo dobrze opanował pełny zakres wiadomości  i umiejętności, wyznaczony standardami osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

3)    4 punkty

Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować poznaną  wiedzę w typowych sytuacjach;

 

4)    3 punkty

Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji;

 

5)    2 punkty

Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych  w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego  wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań;

 

6)    1 punkt

Uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim- elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się , niszczy prace;

 

13. Ocena bieżąca dotyczy następujących umiejętności:

1)    w zakresie edukacji polonistycznej: mówienia, słuchania, czytania, pisania, ortografii, gramatyki;

2)    w zakresie edukacji matematycznej: liczenia, zadań tekstowych geometrii, umiejętności praktycznych;

3)    w zakresie edukacji społeczno- przyrodniczej oraz edukacji : społecznej i  przyrodniczej, wiedzy

o otaczającym świecie, zdrowia i higieny, prowadzonych obserwacji, wykonywanych doświadczeń;

4)    w zakresie  edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i wychowania fizycznego: wysiłku wkładanego w wykonywaną pracę, stopnia indywidualnego zaangażowania ucznia, osobistych predyspozycji ucznia, współdziałania w grupie, zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy;

5)     w zakresie zajęć komputerowych oraz edukacji informatycznej posługiwania się komputerem i zdobytymi wiadomościami, rozsądnego korzystania z komputera.

6)    w zakresie edukacji  językowej: znajomość słownictwa, rozumienie  i tworzenie i przetwarza wypowiedzi.

 

14.Podsumowaniem pracy ucznia z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i społeczno-przyrodniczej oraz edukacji społecznej i przyrodniczej  są sprawdziany umiejętności.

 

15.Ocena bieżąca jest wynikiem gromadzenia bieżących spostrzeżeń i informacji dotyczących efektów edukacyjnych ucznia, jak również jego aktywności.

 

16. Ocena śródroczna jest wynikiem półrocznej obserwacji postępów ucznia  w edukacji i zachowaniu.  Ocena ta sporządzana jest na Karcie oceny opisowej zajęć edukacyjnych  i przekazywana do zapoznania rodzicom podczas zebrania klasowego po I półroczu. Po podpisaniu przechowywana jest w dokumentacji nauczyciela.

 

17.Roczna ocena opisowa sporządzana jest na koniec roku szkolnego i stanowi podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. Nauczyciel ustala opisową ocenę z zajęć edukacyjnych  oraz opisową ocenę zachowania. Zamieszcza ją na świadectwie oraz w arkuszach ocen.

 

18.Ocena z zachowania ma charakter opisowy. Ustala ją  nauczyciel – wychowawca,  uwzględniając opinię klasowego zespołu nauczycieli, pozostałych  nauczyciel oraz opinię  pracowników szkoły.

 

19.Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.

 

20.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią okazywanie szacunku

innym osobom.

21. Ocena zachowania jest ustalana na podstawie systemu punktowego.

 

22. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w kl. I -III  ustala się według następującej skali:

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

 

23. Rodzice informowani są o osiągnięciach szkolnych dzieci oraz

ewentualnych trudnościach w nauce w następujący sposób:

1)    podczas zebrań klasowych cztery  razy w ciągu roku;

2)    poprzez konsultacje indywidualne;

3)    telefonicznie;

4)    za pomocą dziennika elektronicznego.

24. Przez cały rok szkolny nauczyciele zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej gromadzić będą opinie, uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania edukacji wczesnoszkolnej. Pozwolą one na dokonanie ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym.

 

 

 

§ 36

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania klas IV – VIII

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:

 

1 ) W klasach IV – VIII oceny bieżące, śródroczne i  roczne osiągnięć edukacyjnych ustalane są według następującej skali:

 

stopień celujący                   6

stopień bardzo dobry           5

stopień dobry                       4

stopień dostateczny             3

stopień dopuszczający                   2

stopień niedostateczny                  1

a)     Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celującym, bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym i dopuszczającym;

b)     Negatywną oceną jest ocena ustalona w  stopniu niedostatecznym.

 

2) Klasyfikowanie uczniów dokonywane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: na zakończenie I półrocza  (śródroczne) i na zakończenie zajęć dydaktycznych (roczne).

 

3) Ogólne kryteria wymagań w skali procentowej na poszczególne oceny:

od 90 % do 100 % - ocena bardzo dobra

od   70 % do 89 % - ocena dobra

od   50 % do 69 % - ocena dostateczna

od   30 % do 49 % - ocena dopuszczająca

od   0 % do  29 % - ocena niedostateczna

 

4) Aby otrzymać ocenę celującą z pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń musi uzyskać ilość punktów na ocenę bardzo dobrą, wykonać zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności wykraczającym poza program określonego przedmiotu w danej klasie.

 

5)    Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, które są zawarte w procedurach udostępniania uczniom i rodzicom prac pisemnych. Uczniowie  poprawiają  prace klasowe, sprawdziany w  ustalonym terminie, chyba, że zaistnieją inne okoliczności np. choroba czy przypadek losowy, wtedy uczeń pisze poprawę indywidualnie.

a) wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego to jest do dnia 31 sierpnia.

 

6) Uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny ( z wyjątkiem bardzo dobrej) z pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż 21 dni od momentu oddania pracy. Każdą ocenę uczeń może poprawić tylko jeden raz.

7) Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

 

8) Na prośbę ucznia lub jego rodziców, nauczyciel, ustalający ocenę, powinien ją uzasadnić, przedstawiając punktację pracy klasowej lub sprawdzianu, czy kartotekę testu lub słownie uzasadnić odpowiedź ustną.

 

9) Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, techniki,  plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ponadto na zajęciach wychowania fizycznego należy uwzględnić systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

10) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego bądź  z  zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych  na podstawie opinii wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.

 

11) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

 

12) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z nauki drugiego języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego.

 

13)  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

14) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

 

15) Ocena końcowa (śródroczna i roczna) uwzględnia oceny cząstkowe, wystawiane uczniom za:

a) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;

b) pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację;

c) inne rodzaje aktywności w klasie (w ramach pracy domowej i na forum szkoły).

 

16) Ocena końcowa semestralna (śródroczna i roczna)  powstaje z ocen cząstkowych w każdym z wymienionych obszarów aktywności i jest ona średnią ważoną ocen cząstkowych;

 

17) Wystawiając ocenę końcową {śródroczną i roczną}  nauczyciel bierze pod uwagę każdą ocenę cząstkową, uzyskaną ze sprawdzianów czy prac klasowych.

 

18) Z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych za wyjątkiem plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych waga form aktywności ucznia jest następująca:

 

1) prace klasowe, sprawdziany  (średnia ocen) waga 0,5 śr.PK x 0,5 =  zaznaczone w e-dzienniku na kolor czerwony

2) kartkówki,  odpowiedzi ustne (średnia ocen) waga 0,4 śr. S x 0,4 = zaznaczone w e-dzienniku na kolor zielony

 

3) pozostałe formy aktywności (średnia ocen) waga 0,1 śr.P x 0,1 =  zaznaczone w  e-dzienniku na dowolny kolor.

 

19) Uzyskane punkty zamienia się na oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zgodnie z tabelą:

Ocena ( stopień)

Punkty od - do

Celujący

5,51 i wyżej

Bardzo dobry

4,61 - 5,50

Dobry

3,51 - 4,60

Dostateczny

2,61 - 3,50

Dopuszczający

1,61 - 2,60

Niedostateczny

0 - 1,60

 

 

20)  Kryteria na ocenę celującą klasyfikacyjną śródroczną i roczną opracowują nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

1) w przypadku, gdy uczniowi brakuje setnej części z dolnej granicy punktów, nauczyciel może ustalić ocenę klasyfikacyjną  (śródroczną      i semestralną) na korzyść ucznia.

 

21)  Ocena  roczna  powstaje z ocen końcowych śródrocznych.

 

22) Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed ustalonymi feriami szkolnymi. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wakacjami.

 

23) Przed rocznym lub śródrocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:

a) w terminie miesiąca w przypadku oceny niedostatecznej,

b) w terminie dwóch tygodni w przypadku pozostałych ocen.

 

24) Dowodem przekazania  takiej informacji jest  umieszczony na niej podpis   rodzica,  lub potwierdzenie wysłania informacji listem poleconym. Za wykonanie tych czynności są odpowiedzialni wychowawcy klas.

 

25) Oceny niedostateczne i celujące wymagają pisemnego uzasadnienia, które sporządza nauczyciel je wystawiający. Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli spełnił kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto jego wiedza i umiejętności z danego przedmiotu wykraczają poza realizowany program.

 

26) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

27) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

28) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych odbywa się zgodnie z zasadami, określonymi w rozporządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

 

 1. Kryteria oceniania

 

1) W klasyfikacji i śródrocznej i rocznej oceny z poszczególnych przedmiotów w stałych proporcjach powinny dotyczyć:

a) wiadomości (wiedzy) uczniów,

b) stopnia opanowania przez uczniów umiejętności w zakresie:

- planowania pracy,

-  komunikowania się,

- współdziałania w zespole,

- rozwiązywania problemów,

- korzystania z różnych źródeł informacji,

-  rozwijania zainteresowań.

 

 1. Przedmiotowe systemy oceniania, dotyczące poszczególnych zajęć edukacyjnych, opierają się na następujących założeniach:

 

1) uczniowie dobrze znają kryteria oceniania;

2) ocena uwzględnia wkład pracy ucznia;

3) ocenianie uczniów jest systematyczne;

4) ocenianie uczniów jest jawne;

5) ocenia się przyrost wiedzy ucznia;

6) ocena jest rzetelną informacją o efektywności uczenia się;

7) ocenianie jest dostosowane do możliwości intelektualnych ucznia;

8) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania; informacji o osiągnięciach uczniów;

9) rodzice są regularnie informowani o postępach swych dzieci.

 

 1. W opracowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, systemy oceniania zawierają:

a) kryteria i wymagania programowe,

b) formy, częstotliwość i narzędzia sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia,

c) sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów)                                 o osiągnięciach uczniów,

d) sposób wystawiania ocen  śródrocznych i rocznych.

 1. Poziomy i kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne:

1) stopień celujący - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych (osiąga sukcesy w różnorodnych konkursach). Laureaci konkursów przedmiotowych o zasiągu wojewódzkim i ogólnopolskim  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną;

 

2) stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie program nauczania przedmiotu w danej klasie (wiedzę i umiejętności), biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych;

 

3) stopień dobry - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania, zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań praktycznych i teoretycznych;

 

4) stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone przez podstawę programową (sprecyzowane programie nauczania dla danej klasy) oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

 

5) stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu zakresu wiedzy i umiejętności, opisanych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, korzystając przy tym czasem z pomocy nauczyciela;

 

6) stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań typowych o podstawowym stopniu trudności.

 

7) Na pierwszym zebraniu z rodzicami (wrzesień) wychowawcy informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych ze swojego przedmiotu, a także informację rodziców, że wymagania edukacyjnego z każdego przedmiotu są do wglądu w bibliotece szkolnej oraz u nauczyciela danego przedmiotu.

8) Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny

 

9) Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach szkolnych ich dzieci.

Nauczyciel (nauczyciel-wychowawca) informuje o osiągnięciach edukacyjnych dzieci, wykorzystując następujące możliwości kontaktowania się z ich rodzicami:

a) zebrania informacyjne wychowawcy z rodzicami;

b) zebranie główne rodziców z dyrektorem szkoły;

c) wywiadówka, dotycząca śródrocznej klasyfikacji – podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I półrocze;

d) wizyty wychowawcy w domu ucznia (w sytuacjach problemowych);

e) indywidualne rozmowy z rodzicami (według potrzeb).

f) powiadamianie poprzez e-dziennik, a w szczególnych przypadkach drogą  listową.

 

10)  Przybliżony terminarz spotkań z rodzicami przedstawia dyrektor szkoły na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym.

 

 1. Formy i częstotliwość oceniania, sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

1) w szkole obowiązują następujące formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

2) wypowiedzi ustne - obejmujące materiał ostatnich jednostek tematycznych;

3) wypowiedzi pisemne:

a) krótkie sprawdziany (kartkówki), obejmujące materiał programowy ostatniej lekcji lub kilku lekcji, na których ćwiczona była dana umiejętność;

b) sprawdziany, obejmujące materiał programowy kilku jednostek tematycznych;

c) prace klasowe, obejmujące materiał programowy jednego lub kilku działów tematycznych;

d) posługiwanie się książką (podręcznik, atlas, tablice przedmiotowe, przewodniki, słowniki);

e) aktywność na lekcji;

f) korzystanie z dostępnych źródeł informacji (zaangażowanie w realizację projektów);

g) osobiste zaangażowanie się ucznia w proces edukacyjny (systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie prac domowych, prowadzenie zeszytu, wykonywanie prac dodatkowych, albumów, referatów, itp.).

4) sposoby i częstotliwość przeprowadzania poszczególnych form sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele przedmiotów, w oparciu o następujące zasady:

5) krótki sprawdzian (kartkówka) nie musi być zapowiedziany (obejmuje materiał 2  jednostek tematycznych);

6) termin sprawdzianu powinien być uzgodniony z uczniami i wpisany do dziennika;

7) termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany  do dziennika;

8) w jednym tygodniu pracy dydaktycznej mogą się odbyć najwyżej trzy sprawdziany (w tym dwie prace klasowe);

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są dokumentować osiągnięcia uczniów w:

1)    dzienniku lekcyjnym;

2)    arkuszach ocen;

3)    kartach osiągnięć ucznia;

4)    zeszytach do prac klasowych;

5)    zeszytach przedmiotowych.

 1. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych

 

1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych  może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych  przypadkach podyktowanych trudną sytuacja losową ucznia lub jego możliwościami edukacyjnymi rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.;

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły  do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się  w formie ustnej i pisemnej w ostatnim tygodniu ferii letnich.  Egzamin z: plastyki, muzyki, zajęć technicznych ,

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 4 b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę  lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym, że powołanie nauczyciela, zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych informację o wykonaniu tych ćwiczeń.  Protokół ten stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień;

 

7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września;

 

8) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej;

 

9) Uczeń kończy szkołę,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz  przystąpił do egzaminu .

 

 1. Procedury przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

 

1) Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu, przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

 

3) Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,

b) uczeń, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5) Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzany dla ucznia, o którym  mowa w ust. 9 pkt.4   nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki,  muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

6) Uczniowi, o którym mowa w ust. 9  pkt  4  zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny z zachowania;

 

7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem  i jego rodzicami.

 

8) Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną  i ustną, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych,  zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

10) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym  mowa w ust.9  pkt. 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 

11) W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze ­jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

12) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, wchodzących w skład komisji

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

 

 

13)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację

o    ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu

o   charakterze ćwiczeń praktycznych informację o ich wykonaniu.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

14) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, edukacyjnych dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”;

 

15) Ustalona  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji, w której stwierdza się, że ocenę ustalono niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

 

16) Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych   została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

 

 

17) W przypadku stwierdzenia, że roczna  oceny  klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych  została ustalona  niezgodnie z przepisami – przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

18) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie  później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  w przypadku wystąpienia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 16, sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

 

19) Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

 

20) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie uzgodnionym z dyrektorem oraz uczniem i jego rodzicami.

 

 1. Warunki i tryb  uzyskania  wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych

 

1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo  wnioskować pisemnie do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie proponowanej oceny z zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu zapoznania się z tą oceną;

 

2) Nauczyciel ustala zakres materiału, formę oraz termin poprawy oceny

( nie później niż 4 dni przed radą klasyfikacyjną). W przypadku odmowy podwyższenia oceny uzasadnia swoją decyzję;

 

 

3) Ocena z zajęć edukacyjnych może być podwyższona jedynie o jeden stopień. Podwyższeniu nie podlega ocena bardzo dobra;

 

4) Ocena ustalona przez nauczyciela zajęć edukacyjnych jest ostateczna,

z zastrzeżeniem trybu odwoławczego.

 

 1. Tryb odwoławczy – zastrzeżenia dotyczące oceny klasyfikacyjnej

z  zajęć edukacyjnych.

1) Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić   zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych;

 

3) W skład komisji wchodzą:

 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  jako przewodniczący komisji,

 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

4) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności

 

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 

5) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

6) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

 

7) Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły do 2 dni po wpłynięciu prośby ucznia;

 

8) O terminie sprawdzianu dyrektor informuje wszystkie zainteresowane strony;

 

9) Ocena ustalona przez komisję nie podlega odwołaniu i nie może być niższa od wystawionej przez nauczyciela.

 

§ 37

 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania w klasach IV - VIII

 

1. Postanowienia ogólne

1) Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu ucznia;

 

2) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;

 

3) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych;

 

4) Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej;

 

5) Ocena zachowania jest ustalana na podstawie systemu punktowego.

 

6) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w kl. IV – VIII ustala się według następującej skali:

a) wzorowe

b) bardzo dobre

c) dobre

d) poprawne

e) nieodpowiednie

f) naganne

 

2. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia

 

1) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ustnie informuje uczniów na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy a rodziców na pierwszej wywiadówce:

a) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

b) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

2) Rodzice potwierdzają zapoznanie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania składając podpis;

 

3) Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w toku narady

wychowawczej z uczniami danej klasy, biorąc pod uwagę opinie

nauczycieli oraz samoocenę ucznia;

 

4) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią okazywanie szacunku innym osobom.

 

6) Ocena zachowania uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu umiarkowanym jest oceną opisową, a zasady ustalania tej oceny reguluje Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dotyczącego oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie objętych nauczaniem indywidualnym;

 

7) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej;

 

8) Zachowanie ucznia poddawane jest ocenie dwa razy w ciągu roku szkolnego;

 

9) Wychowawca ma obowiązek przekazania uczniom i poinformowanie rodziców  o przewidywanych ocenach zachowania:

a) w przypadku oceny nagannej w formie pisemnej informacji lub  listem poleconym na miesiąc przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej,

b) w przypadku pozostałych ocen pisemnie na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

10) Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni  przedstawić wychowawcy podpisaną przez rodziców  informację wymienioną w ust.2 pkt  9.  W przypadku braku podpisu w wyznaczonym terminie wychowawca klasy odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym;

 

 

11) Od śródrocznej oceny zachowania ustalonej przez radę pedagogiczną odwołanie nie przysługuje.

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania w klasach IV – VIII

1) W terminie trzech dni od daty podania przewidywanej oceny zachowania, uczeń, rodzic  ma prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie do dyrektora szkoły - wraz z konkretnym uzasadnieniem;

 

2) W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej rocznej oceny zachowania, dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające;

 

3) Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały istotne uchybienia w procedurze wystawiania oceny zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję weryfikującą;

 

4) W skład komisji weryfikującej ocenę zachowania wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego i rady rodziców;

 

5) Celem komisji jest ponowne rozpatrzenie kwestionowanej, przewidywanej oceny zachowania;

 

6) W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie uczniów, rodziców;

 

7) Decyzja dyrektora powinna być przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty wpłynięcia odwołania;

 

8) Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna;

 

9) Przewidywana roczna ocena zachowania może być zmieniona, jeśli w okresie od podania jej rodzicom i uczniom, zajdą istotne zmiany w za-chowaniu uczniów. Tę zmianę zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od posiedzenia rady pedagogicznej, powiadomić rodziców  o zmianie oceny przewidywanej.

 

 

4. Warunki i tryb odwołania od rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

1) Uczniom lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od oceny  rocznej  zachowania do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z zasadami oceniania uczniów. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor w terminie 5  dni od dnia otrzymania wniosku powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

 

3) W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły,

b) wychowawca klasy,

c) pedagog szkolny,

d) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzących zajęcia edukacyjne w tej klasie,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

 

4) Ustalona przez komisję ocena roczna klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;

5) Uczeń oraz rodzice zostają powiadomieni pisemnie przez wychowawcę o decyzji komisji;

6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) wynik głosowania,

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;

7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

5. Kryteria ustalania oceny zachowania ucznia

 

1) Każdy uczeń otrzymuje 100 punktów na początku każdego semestru roku szkolnego;

2) Punkty dodatnie i ujemne przyznają nauczyciele według ustalonych kryteriów

6) Na koniec półrocza wychowawca na podstawie liczby zdobytych punktów za zachowanie wystawia ocenę.

 

 

Stan punktów za uwagi

Ocena zachowania

od 200 pkt wzwyż

wzorowe

od 151 do 199 pkt

bardzo dobre

od 101 do 150 pkt

dobre

od 50 do 100 pkt

poprawne

od 1 do 49 pkt

nieodpowiednie

0 pkt i poniżej

naganne

 

 

7) Ocenę roczną zachowania wystawia się na podstawie średniej punktów uzyskanych w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego. Otrzymanie powyżej 15 ujemnych punktów  eliminuje uzyskanie oceny wzorowej na koniec roku.

 

8) Uczeń, który w I półroczu otrzymał nieodpowiednią bądź naganną ocenę zachowania, w II półroczu  nie może otrzymać oceny wzorowej.

 

9) W szczególnych przypadkach ocena wystawiona przez wychowawcę może być zmieniona o jedną w górę lub w dół przez radę pedagogiczną

 

§ 38

Wewnątrzszkolne zasady  oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( składający się z wychowawcy, nauczycieli i specjalistów uczących dziecko) opracowuje indywidualny program     edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w tym orzeczeniu oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych dziecka.

 

 1. Program opracowuje się na taki okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów ucznia w stosunku do zamierzeń edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 1. Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu lekkim

 

1)    W klasach I – III ocena bieżąca, śródroczna i roczna jest dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną   w stopniu lekkim oceną opisową, z nauczania, jak i zachowania;

2)     W klasach IV - VIII ocenę bieżącą, śródroczna i roczna z nauczania wyraża się cyfrowo w skali 1-6, natomiast zachowanie ocenia się według ogólnie przyjętej skali ocen;

3)    Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu lekkim przystępują do egzaminu  po drugim etapie edukacyjnym, dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

 

 1. Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

1)    Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym ocena bieżąca, śródroczna i roczna jest oceną opisową przedstawiającą postęp w osiągnięciach edukacyjnych ucznia,(wyjątek stanowi ocena z religii).

2)    Klasyfikowanie ucznia  polega na ustaleniu dla ucznia oceny poziomu jego funkcjonowania oraz podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych    w danym roku szkolnym;

3)    W ocenie bieżącej uczniów nauczyciele uczący stosują różnorodne formy ustnych pochwał, gratulacji, komentarz. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu.

4)    Uczniowie  nie przystępują do sprawdzianu;

5)    Uczniowie  otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowe;

6)    W przypadku wydłużenia etapu edukacyjnego nie wydaje się świadectw promocyjnych;

7)    Dokumentacja każdego ucznia prowadzona jest przez wszystkie lata edukacji i obejmuje:

a)      orzeczenie i opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

b)     indywidualny program rozwoju,

c)     arkusz ocen ucznia zawierający ocenę opisową w zakresie zachowania i zajęć edukacyjnych,

d)     podsumowanie pracy edukacyjnej ucznia w danym roku szkolnym wyrażone jest na oddzielnym formularzu,

e)     informacje o dodatkowych zajęciach, w których uczestniczy dziecko,

f)      ewentualną korespondencję w sprawach ucznia.

 1. Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu głębokim

 

1) Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim  nie prowadzi się arkusza ocen. Po skończonym etapie nauczania uczeń otrzymuje świadectwo;

2) Klasyfikowanie ucznia polega na wypełnieniu karty podsumowującej pracę rewalidacyjno - wychowawczą w danym roku szkolnym;

3) Dokumentacja każdego ucznia prowadzona  jest przez wszystkie lata edukacji i obejmuje:

a) orzeczenie i opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

b) indywidualny program rozwoju,

c) podsumowanie pracy rewalidacyjno – wychowawczej w danym roku szkolnym;

d) informacje o dodatkowych zajęciach, w których uczestniczy dziecko;

e) ewentualną korespondencję w sprawach ucznia.

 

 1. Dokumentacja dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną  z autyzmem obejmuje:

1) orzeczenie i opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej;

2) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

3) podsumowanie pracy rewalidacyjno – wychowawczej w danym roku
szkolnym;

 

 1. Postanowienia końcowe:

1) Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów  z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim ma charakter otwarty i podlega ewaluacji;

2) Każdy nowy lub modyfikowany element podlega zatwierdzeniu przez dyrektora i radę pedagogiczną;

3) Za prawidłowe funkcjonowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 39

 

 

Zmiany w statucie szkoły wprowadza się przy zastosowaniu procedury:

 

 1. Przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu zmian w statucie;

 

 1. Uchwalenie zmian  przez radę pedagogiczną;

 

 1. Wysłanie uchwalonych zmian do organu prowadzącego, aby organ  ten na bieżąco dysponował aktualną treścią statutu prowadzonej przez siebie szkoły;

 

 1. Wysłanie uchwalonych zmian do kuratora oświaty celem sprawdzenia jego zgodności z prawem;

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w statucie do zasad działania szkoły stosuje się przepisy dotyczące placówek oświatowych:

 

 1. Niniejszy statut ma charakter otwarty, może być uzupełniany i zmieniany w niektórych rozdziałach, punktach na wniosek jednego z organów szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Uzupełnienia, zmiany wynikać będą z rozporządzeń, zarządzeń i zaleceń władz jak również z uwarunkowań, w jakich przyjdzie pracować szkole.