Start Szkolne akty prawne Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania

Email Drukuj PDF

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA DLA KLAS I-VIII

PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu ucznia.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 3. Ocena zachowania ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej.
 4. Ocena zachowania jest oceną punktową.
 5. Semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania w kl. I – VI ustala się według następującej skali :

a)      wzorowe

b)      bardzo dobre

c)      dobre

d)      poprawne

e)      nieodpowiednie

f)       naganne

 

II. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w toku narady wychowawczej z uczniami, biorąc pod uwagę opinie wszystkich pracowników szkoły oraz społeczności uczniowskiej.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

b)      Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

c)      Dbałość o honor i tradycje szkoły

d)      Dbałość o piękno mowy ojczystej

e)      Dbałoś o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

f)       Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

g)      Okazywanie szacunku innym osobom

 1. Ocena zachowania uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną     w stopniu umiarkowanym jest oceną opisową, a zasady ustalania tej oceny reguluje aneks  do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczącego oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną objętych nauczaniem indywidualnym.
 2. Zachowanie ucznia poddawane jest ocenie dwa razy w ciągu roku szkolnego.
 3. Wychowawca ma obowiązek przekazania uczniom                                i poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów)                              o przewidywanych ocenach zachowania:

a)      W przypadku oceny nagannej listem poleconym na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

b)      W przypadku pozostałych ocen na dwa tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

III. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania w klasach

I – VI

1) W terminie trzech dni od daty podania przewidywanej oceny zachowania, uczeń, rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć              w formie pisemnej odwołanie do dyrektora szkoły - wraz                         z konkretnym uzasadnieniem.

2) W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej rocznej oceny zachowania, dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

3) Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały istotne uchybienia w procedurze wystawiania oceny zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję weryfikującą.

4) W Skład komisji weryfikującej ocenę zachowania wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

5) Celem komisji jest ponowne rozpatrzenie kwestionowanej, przewidywanej oceny zachowania.

6) W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów).

7) Decyzja dyrektora powinna być przekazana wnioskodawcy               w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty wpłynięcia odwołania.

8) Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

9) Przewidywana roczna ocena zachowania może być zmieniona, jeśli w okresie od podania jej rodzicom i uczniom, zajdą istotne zmiany w za-chowaniu uczniów. Tę zmianę zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż dwa dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej, powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o zmianie oceny przewidywanej.

 

 

 

IV. Kryteria ustalania oceny zachowania ucznia

 1. Każdy uczeń otrzymuje 100 punktów na początku każdego półrocza roku szkolnego.
 2. Punkty dodatnie i ujemne przyznają nauczyciele według kryteriów zamieszczonych w tabelach: załącznik nr. 1 -Wyróżnienia i liczba punktów dodatnich, załącznik nr. 2 - Upomnioenia i liczba punktów ujemnych. Załącznik nr. 3- Zdobyte punkty,
 3. Wychowawca wpisuje aktualny poziom punktów z zachowania do zestawu miesięcznego po zakończeniu każdego miesiąca nauki i informuje ucznia o jego stanie.
 4. Na koniec półrocza wychowawca na podstawie liczy zdobytych punktów za zachowanie wystawia ocenę według tabel (załącznik nr. 1, załącznik nr. 2, załącznik nr.3)
 1. Ocenę końcową zachowania wystawia się na podstawie średniej punktów uzyskanych w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego.
 1. W szczególnych przypadkach ocena wystawiona przez wychowawcę może być zmieniona o jedną w górę lub w dół przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

 

Ocenę zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania:

ü  wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, wyróżnia sie kulturą osobistą w szkole i poza nią,

ü  bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska,

ü  systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

ü  rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,

ü  dba o swoje zdrowie, higienę i nie ulega nałogom,

ü  ubiera się stosownie do wymagań okoliczności, dba o kulturę języka,

ü  jest uczciwy, tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność własną            i innych,

ü  postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

ü  dba o honor i tradycje szkoły,

ü  dba o piękno mowy ojczystej,

ü  jest wytrwały i samodzielny w przezwyciężaniu napotykanych trudności, przeciwdziała przejawom przemocy, wulgarności,

ü  dba o ład i porządek w swoim otoczeniu,

ü  chętnie służy pomocą innym,

ü  godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który:

ü  sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,

ü  bardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zadań- jest uczciwy           w postępowaniu codziennym, stara sie być przykładem dla innych,

ü  szanuje godność własną i innych, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

ü  dba o honor i tradycje szkoły,

ü  dba o piękno mowy ojczystej,

ü  bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych- rozwija swoje zainteresowania,

ü  przestrzega zasad higieny osobistej- dba o zdrowie własne i cudze,

ü  dba o ład i porządek w swoim otoczeniu,

ü  chętnie służy pomocą innym,

ü  godnie, kulturalnie zachowuje sie w szkole i poza nią- nie ulega nałogom.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

ü  dobrze wypełnia obowiązki szkolne,

ü  jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje sie z podjętych zadań,

ü  nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,

ü  z szacunkiem odnosi sie do wszystkich członków społeczności szkolnej,

ü  dba o czystość i estetykę szkoły,

ü  zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,

ü  szanuje prawa innych,

ü  reaguje na przejawy przemocy, brutalności.

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

ü  spóźnia sie i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,

ü  nie angażuje sie w życie klasy, szkoły, środowiska,

ü  czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,

ü  czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,

ü  nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,

ü  jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia,

ü  nie dostrzega potrzeby pomocy innym,

ü  nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań.

 

Ocenę nieodpowiednia otrzymuje uczeń, który:

ü  nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (20 h),

ü  łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia,

ü  utrudnia prowadzenie zajęć, świadomie stwarza zagrożenie dla innych,

ü  odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

ü  niszczy mienie szkolne i środowiskowe, przywłaszcza sobie cudzą własność,

ü  ubiera się niestosownie do wymogów szkoły,

ü  ulega nałogom, nie dba o higienę osobistą,

ü  jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,

ü  narusza godność osobistą i cielesna innych, jest agresywny,

ü  swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych,

ü  nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,

ü  nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskaniem pozytywnych wyników w nauce.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

ü  rażąco zaniedbuje się w wypełnianiu obowiązków szkolnych- często opuszcza zajęcia lekcyjne – bez usprawiedliwienia powyżej 20 h, wagaruje

ü  zachowuje się brutalnie w stosunku do innych, narusza zasady współżycia w zespole

klasowym, szkolnym

ü  nie dba o własne zdrowie, nie przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu, ulega nałogom, używa wulgaryzmów, zdarza mu sie łamanie prawa,

ü  niszczy mienie klasy, szkoły- nie szanuje pracy innych ludzi, przywłaszcza sobie cudza własność,

ü  obraża uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, osoby postronne

ü   ma zły wpływ na klasę, stwarza zagrożenie dla innych.

 

 

 

Załącznik nr. 1

 

 

 

 

LP.

OPIS WYRÓŻNIENIA

LICZBA PUNKTÓW

KTO WSTAWIA

 1. 1.

Udział w  konkursie przedmiotowym/artystycznym/ zawodach sportowych

 

Etap szkolny

Etap gminny

Etap powiatowy

Etap wojewódzki

Etap ogólnopolski

Etap międzynarodowy

 

Tytuł laureata

2 - 20 każdorazowo(w zależności od uzyskanych wyników)

2

5

10

15

15

20

 

15

Opiekun konkursu

 

 

Opiekun konkursu

 1. 2.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU, zastępca, sekretarz itp.

5-15 (raz w półroczu)

Opiekun SU lub nej organizacji

 1. 3.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, zastępca, skarbnik, sekretarz itp.

5- 15 (raz w półroczu)

Wychowawca

 1. 4.

Praca na rzecz klasy/ szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp.

1-10 (za każdą pracę)

 

Każdy nauczyciel

 1. 5.

Udział w uroczystościach szkolnych -np. rola w przedstawieniu

10 (każdorazowo)

 

Opiekun uroczystości

 

 1. 6.

Udział w imprezach szkolnych organizowanych przez organizacje szkolne

10 (każdorazowo)

Opiekun imprezy

 

 1. 7.

Noszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych

5(raz w półroczu)

Wychowawca

 1. 8.

Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic i uroczystości środowiskowych upamiętniających ważne wydarzenia państwowe( w czasie wolnym od zajęć)

10 (każdorazowo)

Wychowawca

 1. 9.

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej

5-15 (każdorazowo)

Opiekun uroczystości

 1. 10.

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, zbiórka surowców wtórnych – nakrętki – 1 kg (1kg =400 szt.)

5 - 15 (nie więcej niż 15 w półroczu)

Wychowawca

 1. 11.

Wkład pracy włożony w poprawę ocen w utrzymanie wysokiej średniej, w pomnażanie wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia                    ( śr. Ocen x 3)

5 (raz w półroczu)

Wychowawca

 

 1. 12.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80 % obecności)

10 (za każde zajęcia, raz w półroczu)

Nauczyciel prowadzący zajęcia

 1. 13.

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, kultura słowa, okazywanie szacunku nauczycielom,  pracownikom szkoły i innym uczniom, dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru i zdrowie

10 (raz w półroczu)

Wychowawca

 1. 14.

Wyjątkowa aktywność (zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność i systematyczność )na  poszczególnych przedmiotach

5 (raz w półroczu)

Każdy nauczyciel

 1. 15.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia

5 (raz w półroczu)

Każdy nauczyciel

 1. 16.

Właściwa, pozytywna reakcja na agresję i przemoc

5 (każdorazowo)

Wychowawca

 1. 17.

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej

15 (raz w półroczu)

Wychowawca

 1. 18.

Inne niewymienione pozytywne zachowania

1-10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

 

 

 

 

Załącznik nr. 2

 

LP.

OPIS UPOMNIENIA

LICZBA PUNKTÓW

KTO WSTAWIA

1.

Spóźnienia na lekcje z własnej winy

- 2 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

2.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji

- 5 ( za każdą jednostkę lekcyjną)

Wychowawca

3.

Brak obuwia zmiennego

- 2 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

4.

Zaśmiecanie otoczenia

- 2 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

5.

Brak stroju galowego

-2 (każdorazowo)

Wychowawca

6.

Brak stroju na w-f

-2 (każdorazowo)

Nauczyciel w-f/ wychowawca

7.

Przeszkadzanie na lekcji

-1 - -10 (za każdą jednostkę lekcyjną)

Każdy nauczyciel

 

8.

Przetrzymywanie książek z biblioteki

-5 (każdorazowo)

Wychowawca

9.

Niewykonanie poleceń nauczyciela

- 10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

10.

Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby.

-5- - 20 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

 

11.

Opuszczenie sali bez pozwolenia w trakcie trwania lekcji

- 10(każdorazowo)

Każdy nauczyciel

12.

Opuszczenie terenu szkoły w trakcie przerwy lub lekcji

- 15 (każdorazowo)

Wychowawca

13.

Niedostosowanie się do harmonogramu dowozów/ odwozów

-5 (każdorazowo)

Wychowawca świetlicy

14.

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, niż praca domowa)

- 5 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

15.

Aroganckie zachowanie wobec kolegów

- 5 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

16.

Aroganckie zachowanie wobec starszych

- 10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

17.

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty)

- 5 -  -15 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

18.

Bójka

- 15 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

 1. 19.

Pobicie

-20 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

20.

Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie

- 20 (każdorazowo)

Wychowawca

21.

Kradzież

- 15 (każdorazowo)

Wychowawca

22.

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych (za całą wycieczkę)

- 10 (każdorazowo)

Opiekun

23.

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu

- 10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

24.

Niszczenie mienia szkoły i innych osób

- 5 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

25.

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp.

- 5 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

26.

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)-również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły

- 15 (każdorazowo)

Wychowawca

27.

Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy

- 15 (każdorazowo)

Wychowawca

28.

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia

- 15 (każdorazowo)

Wychowawca

29.

Używanie na zajęciach  telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

- 5 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

30.

Używanie na akademiach  i uroczystościach telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

-10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

31.

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody

- 10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

 

32.

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób

-15 (każdorazowo)

Wychowawca

33.

Niestosowny strój, makijaż

- 5 (każdorazowo)

Wychowawca

34.

Zachowania naganne poza szkołą

- 10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

35.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych

- 10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

36.

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji

- 15( każdorazowo)

Wychowawca

37.

Interwencja policji

- 30 (każdorazowo)

Wychowawca

38.

Inne, niewymienione zachowania

- 1 - -10 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

39.

Nagana wychowawcy klasy

- 30 (każdorazowo)

Wychowawca

40.

Nagana dyrektora szkoły

- 50 (każdorazowo)

Wychowawca

 

Uczeń, który otrzymał: - naganę wychowawcy klasy nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra

Uczeń, który otrzymał: - naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna

Uczeń , który uzyskał – 50 punktów ujemnych nie może reprezentować szkoły na zewnątrz ( wyjazdy, imprezy, zawody sportowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 3

ZDOBYTE PUNKTY

STAN PUNKTÓW ZA UWAGI

OCENA ZACHOWANIA

OD 200 pkt

WZOROWE

OD 151 DO 199 pkt

BARDZO DOBRE

OD 101 DO 150 pkt

DOBRE

OD 50 DO 100 pkt

POPRAWNE

OD 1 DO 49 pkt

NIEPOPRAWNE

0 pkt i ponizej

NAGANNE

( - 15 ) dyskwalifikacja do zachowania wzorowego