Start Szkolny Klub Wolontariatu Konkurs fotograficzny „ Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

Konkurs fotograficzny „ Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

Email Drukuj PDF

EGULAMIN
MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

organizowany przez
Publiczną Szkołę Podstawową  im. Józefa Piłsudskiego
w Gidlach

„ Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

 

CELE KONKURSU

 • uwrażliwienie młodzieży na piękno naszej Matki – Ziemi, kształtowanie  aktywnej postawy obserwatora przyrody;
 • doświadczenie współzależności i wpływu człowieka na otaczający nas świat;
 • zrozumienie, że jesteśmy narzędziem Boga Ojca, żeby ,,nasza planeta była tym, co On wymarzył”;
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy sztuki oraz rozwijanie kreatywności uczniów poprzez umiejętność dostrzegania kształtów, barw i faktury świata natury w najbliższej okolicy;

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach w ramach realizacji projektu ,,Szczęścia szukajmy w  przyrodzie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Caritas Polska.
 2. Opiekunami szkolnymi konkursu są: Pani Marzanna Tarnowska, Nela Plewińska, ks. Zygmunt Filipczyk.
 3. Informacje o konkursie publikowane będą: na plakatach, na stronach internetowych szkół, w lokalnej prasie oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Zdjęcia powinny ukazywać piękno krajobrazu lub elementów szczegółowych z nim związanych (architektura krajobrazu).
 5. Wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w Eko- kalendarzu wydanym na rok 2021 w ramach projektu „Szczęścia szukajmy w przyrodzie”.

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych klas VI, VII i VIII z terenu naszej gminy.

WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie  i przysłanie maksymalnie 3 zdjęć ukazujących malowniczość okolicznej przyrody,  ciekawy  krajobraz, zaskakujący element natury, wrażenie (impresję), przeżycie związane z doświadczeniem zmysłowym i wzrokowym obserwatora przyrody.
 3. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych zapisanych w formie cyfrowej (plik JPG) oraz wykonanych w formie  papierowej (format 18x24). Dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć, nie można jednak dokonywać fotomontażu.
 4. Nadesłane prace muszą być aktualne i wykonane na terenie najbliższej okolicy.
 5. W  konkursie mogą  wziąć udział      uczniowie  szkół podstawowych naszej gminy z  klas VI, VII i VIII.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie maksymalnie 3 fotografii w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz w formie papierowej (wywołane na papierze fotograficznym) w formacie 18x24 na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach ( lub dostarczone bezpośrednio do opiekunów).
 7. Każda fotografia w formie cyfrowej i papierowej w tytule pliku (nazwie) powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, adres email szkoły, klasa, tytuł pracy, miejsce wykonania zdjęcia, np.: Jan Kowalski, PSP Gidle, www…………..,klasa VI b, tytuł pracy: „Zachód słońca”, miejsce wykonania – Niesulów
 8. Prace nie mogą być oprawione lub naklejone. Na zdjęciach nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. data).
 9. Zdjęcia konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką fotograficzną.
 10. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr 1 do regulaminu zamieszczony do pobrania na stronie PSP w Gidlach na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach, portalu społecznościowym Facebook, holu głównym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach).  Bez w/w załącznika prace fotograficzne ucznia nie będą brały udziału w  konkursie.
 11. W  sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczne decyzje dotyczące  konkursu i wynikających z niego konsekwencji podejmuje organizator.

TERMINARZ KONKURSU

 1. Przyjmowanie prac konkursowych drogą elektroniczną i na papierze fotograficznym trwa do 2.10.2020r.
 2. Zainteresowani uczniowie będą mieli możliwość głosowania na wybraną przez siebie fotografię poprzez media społecznościowe Facebook. Głosowanie potrwa od 3.10.2020 r.  do 10.10. 2020 r. Zamieszczone tam zdjęcia nie będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora dla zapewnienia  bezstronności tzw. „polubień”.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  podczas Gali podsumowującej projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot caritas i społeczności lokalnych” tj. w listopadzie  2020 r.
 4. Informacja o wynikach konkursu będzie również opublikowana na stronie internetowej szkoły.
 5. Zwycięzcy konkursu będą poinformowani  o wynikach za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

NAGRODY

 1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator na podstawie powołanej komisji konkursowej – jury oraz  głosowania na poszczególne fotografie na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć jury wyłoni zwycięzców (miejsca I-III oraz przyzna wyróżnienia). Zdjęcia z najwyższą liczbą „polubień” również zostaną nagrodzone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
 2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L 119  z  04.05.2016)
 3. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć i wykorzystywanie ich w ramach promocji szkoły.
 4. Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Każdemu uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.
 5. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku i autorskich).
 6. Do zdjęć – wykonanych prac należy dołączyć oświadczenie, podpisane przez opiekuna prawnego dziecka – autora zdjęć. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Prace przechodzą na własność organizatora.
 8. Organizator zapewnia sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć oraz do wykorzystania ich w zredagowanym Eko kalendarzu na 2021 rok.
 9. Złożenie do konkursu zdjęć wraz z podpisanym oświadczeniem opiekuna prawnego oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Międzyklasowego Konkursu Fotograficznego

Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………..………………………………..……………………………………………….

Ucznia Szkoły ……………………………………………………………………………

email szkoły/telefon………………………………………………………………………

Klasa ……………………………………………………………………………………..

w Międzyklasowym Konkursie Fotograficznym „Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny” oraz potwierdzam znajomość Regulaminu tego konkursu.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji konkursu oraz wyłonienia jego laureatów.

Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zgłoszonych do konkursu i opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora zdjęć wykonanych przez moje dziecko do działań promocyjnych organizatora PSP w Gidlach.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie prac dziecka w zredagowanym przez organizatora Eko kalendarzu.

 

………………………..                                              ………………………………………

(miejscowość, data)                                                     (podpis opiekuna prawnego)

 

 

 

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów